Ισπανία

Σημείο επαφής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία Στην Ισπανία, η πρόληψη επαγγελματικών κινδύνων ρυθμίζεται από τον νόμο 31/95 και τους συμπληρωματικούς κανονισμούς ή τους κανονισμούς ανάπτυξής του. Οι δημόσιες αρχές καθοδηγούν την πολιτική στον τομέα της πρόληψης επαγγελματικών κινδύνων για την προώθηση και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, ελέγχοντας τις δραστηριότητες των δημόσιων διοικήσεων που διαθέτουν αρμοδιότητες σε θέματα πρόληψης, και τη συμμετοχή των εργοδοτών και των εργαζόμενων στις εν λόγω δραστηριότητες, μέσω των οργανώσεων εκπροσώπησής τους.Οι δημόσιες διοικήσεις με αρμοδιότητες σε επαγγελματικά θέματα διεκπεραιώνουν τα ακόλουθα καθήκοντα: προώθηση της πρόληψης, παροχή τεχνικών συμβουλών, εποπτεία και έλεγχος της εφαρμογής της νομοθεσίας για τους επαγγελματικούς κινδύνους και επιβολή κυρώσεων για παραβιάσεις της νομοθεσίας. Το Εθνικό Ινστιτούτο για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (INSHT) αποτελεί τον επιστημονικό και τεχνικό φορέα της γενικής διοίκησης του ΚράτουςΌσον αφορά τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία και το Δίκτυό του, το ινστιτούτο INSHT λειτουργεί ως εθνικό σημείο επαφής, διασφαλίζοντας τον συντονισμό και τη διάδοση πληροφοριών σε εθνικό επίπεδο.


Focal points' contact details

 • Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
  Torrelaguna 73
  28027
  Madrid
  Spain
  Contact person: Belen PÉREZ AZNAR
  E-mail address:
  pfocalagenciaeuropea [at] insst.mites.gob.es