Κύπρος

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας αποτελεί το εθνικό σημείο επαφής για την Κύπρο.Το εν λόγω τμήμα υπάγεται στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Βασικός στόχος του τμήματος στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία είναι η διασφάλιση ενός κατάλληλου και επαρκούς επιπέδου ασφάλειας και υγείας στην εργασία με στόχο την εξάλειψη ή τη δραστική μείωση των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, καθώς και η προστασία του κοινού από κινδύνους που προκαλούνται λόγω της εργασίας.Ως σημείο επαφής, το τμήμα είναι υπεύθυνο για την οργάνωση του εθνικού δικτύου πληροφόρησης και συμμετέχει στην κατάρτιση και την υλοποίηση του προγράμματος εργασίας του Οργανισμού. Το εθνικό δίκτυο πληροφοριών απαρτίζεται από τους κοινωνικούς εταίρους, καθώς και από άλλους οργανισμούς, και εστιάζει ειδικά στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία.Το Τμήμα συμμετέχει στη διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία και διοργανώνει τον ευρωπαϊκό διαγωνισμό καλής πρακτικής στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας. Επίσης, το τμήμα συμμετέχει ενεργά στις συναντήσεις των σημείων επαφής και στο διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού, καθώς και στις συναντήσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων.


Στοιχεία επικοινωνίας σημείων επαφής

Department of Labour Inspection, Ministry of Labour, Welfare and Social Insurance
12 Apelli Street
1493 Nicosia
Κύπρος
Contact person:
Anastassios YIANNAKI
Tel: +357 2240 5623
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ayiannaki [at] dli [dot] mlsi [dot] gov [dot] cy