Πολωνία

Στην Πολωνία, η βασική νομική πράξη που προβλέπει το δικαίωμα της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία είναι το σύνταγμα της Δημοκρατίας της Πολωνίας. Οι κανόνες εφαρμογής του εν λόγω δικαιώματος ορίζονται από τη νομοθεσία, και πιο συγκεκριμένα από τον εργατικό κώδικα. Οι βασικές διατάξεις του εν λόγω κώδικα στον τομέα της ΕΑΥ περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο X, όσον αφορά την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία, στο κεφάλαιο VIIΙ όσον αφορά την προστασία των γυναικών στον χώρο εργασίας, και στο κεφάλαιο IX όσον αφορά την προστασία των νέων στον χώρο εργασία. Το οργανωτικό σύστημα για την προστασία στην εργασία έχει δύο σκέλη, το εθνικό και το εταιρικό.Στο πρώτο περιλαμβάνονται το κοινοβούλιο, η κυβέρνηση και λοιπές υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης καθώς, επίσης, εποπτικά και ελεγκτικά όργανα του κράτους τα οποία είναι επιφορτισμένα με διάφορα καθήκοντα. Στα εποπτικά και ελεγκτικά όργανα συμπεριλαμβάνονται η εθνική επιθεώρηση εργασίας, η εθνική επιθεώρηση υγείας, το γραφείο τεχνικής επιθεώρησης καθώς, επίσης, τα δικαστήρια και η εισαγγελία. Το συμβούλιο για την προστασία της εργασίας, το οποίο ενεργεί στο πλαίσιο του Κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της Πολωνίας (το Sejm) και επιβλέπει την εθνική επιθεώρηση εργασίας, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο οργανωτικό σύστημα της ΕΑΥ (για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοθέση: http://www.ciop.pl/15845.html)


Στοιχεία επικοινωνίας σημείων επαφής

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Panstwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16,
00-701 Warsaw
Πολωνία
Contact person:
Wiktor Marek ZAWIESKA
Tel: +48 22 6233697
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: focalpoint [dot] pl [at] ciop [dot] pl