Σουηδία

Ο σουηδικός οργανισμός εμπειρογνωμοσύνης εργασιακού περιβάλλοντος Mynak είναι ο σουηδικός εθνικός εστιακός πόλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία. Έχει αναλάβει αυτή την αρμοδιότητα από το 2019 και ενεργεί εξ ονόματος της σουηδικής κυβέρνησης και του κοινοβουλίου.

Ο Mynak στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του ως εστιακού πόλου συντονίζει εκπροσώπους κυβερνήσεων, εργαζομένους και εργοδότες, με σκοπό την ενδυνάμωση του εθνικού και διεθνούς έργου που επιτελείται στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία.

Ο σουηδικός οργανισμός εμπειρογνωμοσύνης εργασιακού περιβάλλοντος είναι ένα εθνικό κέντρο γνώσης για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία και έχει τα εξής καθήκοντα:

  • Συλλέγει, συγκεντρώνει και διαδίδει την υπάρχουσα γνώση που προκύπτει από έρευνες σε σχέση με την εργασία και το εργασιακό περιβάλλον
  • Αξιολογεί και αναλύει τις επιπτώσεις από τις εφαρμοζόμενες μεταρρυθμίσεις και κυβερνητικές πρωτοβουλίες.
  • Βοηθά στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των κενών γνώσης και στην ανάπτυξη αντίστοιχων τομέων.
  • Παρακολουθεί και προωθεί την ανάπτυξη της γνώσης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
  • Παρακολουθεί και ενθαρρύνει τη δημιουργία οργανισμών επαγγελματικής υγείας.

Στοιχεία επικοινωνίας σημείων επαφής

Swedish Agency for Work Environment Expertise
Drottninggatan 9
803 20 Gävle
Σουηδία
Contact person:
Pernilla BJÄRNE
Tel: +46 26-14 84 13