Φινλανδία

Το υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας είναι αρμόδιο για την εφαρμογή και την ανάπτυξη της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας και για την κατάρτιση της σχετικής νομοθεσίας. Το υπουργείο ενεργεί σε στενή συνεργασία, μεταξύ άλλων, με το υπουργείο Απασχόλησης και Οικονομίας, το υπουργείο Παιδείας, το υπουργείο Εσωτερικών, το υπουργείο Περιβάλλοντος, το υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών και με διάφορες ειδικές αρχές για θέματα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας.


Η παρακολούθηση της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία υπάγεται σε τομείς αρμοδιότητας για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία. Η συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας βασίζεται στην εκτελεστική νομοθεσία και στις συναφείς συμφωνίες μεταξύ των οργανώσεων της αγοράς εργασίας. Οι εκπρόσωποι σε θέματα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας εκπροσωπούν τους εργαζομένους σε θέματα συνεργασίαw στον τομέα της ΕΑΥ. Ο εργοδότης εκπροσωπείται από τον υπεύθυνο επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας, εκτός εάν επιλαμβάνεται ο ίδιος των καθηκόντων συνεργασίας.


Το φινλανδικό δίκτυο για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία συστάθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφόρησης για την ασφάλεια και την υγεία, το οποίο περιλαμβάνει τα εθνικά σημεία επαφής σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ. Το εθνικό σημείο επαφής στη Φινλανδία συντονίζει και διαχειρίζεται το εθνικό δίκτυο επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας.


Στοιχεία επικοινωνίας σημείων επαφής

Työterveyslaitos (Finnish Institute of Occupational Health)
Topeliuksenkatu 41 b
00250 Helsinki
Φινλανδία
Contact person:
Taina PÄÄKKÖNEN
Tel: 358 30 474 2616
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: FOP [dot] Finland [at] ttl [dot] fi