Φινλανδία

Το υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας είναι αρμόδιο για την εφαρμογή και την ανάπτυξη της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας και για την κατάρτιση της σχετικής νομοθεσίας. Το υπουργείο ενεργεί σε στενή συνεργασία, μεταξύ άλλων, με το υπουργείο Απασχόλησης και Οικονομίας, το υπουργείο Παιδείας, το υπουργείο Εσωτερικών, το υπουργείο Περιβάλλοντος, το υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών και με διάφορες ειδικές αρχές για θέματα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας.


Η παρακολούθηση της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία υπάγεται σε τομείς αρμοδιότητας για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία. Η συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας βασίζεται στην εκτελεστική νομοθεσία και στις συναφείς συμφωνίες μεταξύ των οργανώσεων της αγοράς εργασίας. Οι εκπρόσωποι σε θέματα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας εκπροσωπούν τους εργαζομένους σε θέματα συνεργασίαw στον τομέα της ΕΑΥ. Ο εργοδότης εκπροσωπείται από τον υπεύθυνο επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας, εκτός εάν επιλαμβάνεται ο ίδιος των καθηκόντων συνεργασίας.


Το φινλανδικό δίκτυο για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία συστάθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφόρησης για την ασφάλεια και την υγεία, το οποίο περιλαμβάνει τα εθνικά σημεία επαφής σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ. Το εθνικό σημείο επαφής στη Φινλανδία συντονίζει και διαχειρίζεται το εθνικό δίκτυο επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας.


Focal points' contact details

 • Työterveyslaitos
  P.O.Box 40
  FI-00032
  Työterveyslaitos
  Finland
  Contact person: Taina PÄÄKKÖNEN
  E-mail address:
  FOP.Finland [at] ttl.fi