Ρουμανία

Στη Ρουμανία, αρμόδια αρχή στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας είναι το υπουργείο Εργασιακής, Οικογενειακής και Κοινωνικής Προστασίας. Οι κυριότερες αρμοδιότητές του είναι: η κατάρτιση της εθνικής πολιτικής και στρατηγικής στον συγκεκριμένο τομέα, η κατάρτιση σχεδίων κανονιστικών πράξεων για την εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής και η παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας. Η Επιθεώρηση Εργασίας ελέγχει τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία ΕΑΥ.Το εθνικό ίδρυμα έρευνας & και ανάπτυξης για την προστασία της εργασίας «Alexandru Darabont» θεσπίζει, με βάση επιστημονικά στοιχεία, τα μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία και προάγει την εγκεκριμένη πολιτική για τον συγκεκριμένο τομέα. Το υπουργείο Δημόσιας Υγείας είναι η κεντρική αρχή στον τομέα της δημόσιας υγείας. Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας ελέγχει τη συμμόρφωση με τα πρότυπα επαγγελματικής υγείας και συμβάλλει στην προώθηση της υγείας στην εργασία. Ο Εθνικός Φορέας Συνταξιοδοτικών και Άλλων Δικαιωμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης αποτελεί τον αρμόδιο φορέα ασφάλισης στον τομέα των επαγγελματικών ατυχημάτων και ασθενειών.Το ρουμανικό σημείο επαφής διαχειρίζεται το εθνικό δίκτυο ΕΑΥ και παρουσιάζει πληροφορίες στον ρουμανικό δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία.


Στοιχεία επικοινωνίας σημείων επαφής

Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecţia Muncii ''Alexandru Darabont'' - INCDPM, București
Bd. Ghencea nr.35A, sector 6
061 692 Bucharest
Ρουμανία
Contact person:
Ioana-Georgiana NICOLESCU
Tel: +40 (21) 313 31 58
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: georgiana [dot] nicolescu [at] gmail [dot] com