Ουγγαρία

Η ουγγρική κυβέρνηση ανέθεσε στον υπουργό για την πολιτική απασχόλησης καθώς και στα τοπικά γραφεία της πρωτεύουσας και τις δημόσιες υπηρεσίες των κομητειών την εκτέλεση διοικητικών καθηκόντων στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας.

Τα τοπικά γραφεία που υπάγονται στις δημόσιες υπηρεσίες της πρωτεύουσας και των κομητειών είναι διοικητικά όργανα που διενεργούν επιθεωρήσεις ΕΑΥ, ενώ η Διεύθυνση Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας που υπάγεται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας παρέχει, μεταξύ άλλων, επαγγελματική καθοδήγηση στις αρχές επιθεώρησης ΕΑΥ και συμβάλλει ενεργά στην προετοιμασία και την κατάρτιση κανονισμών σχετικά με την ΕΑΥ. Επιπλέον, η Διεύθυνση Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας διαχειρίζεται το εθνικό σημείο επαφής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία και υπό την ιδιότητα αυτή συνεργάζεται με τους κοινωνικούς εταίρους.

Ένας χωριστός οργανισμός (Εποπτική αρχή για τις ρυθμιζόμενες δραστηριότητες) ελέγχει την ασφάλεια των χώρων εργασίας που σχετίζονται με τις εξορύξεις.

Focal points' contact details