Κροατία

Το Υπουργείο Εργασίας και Συνταξιοδοτικού Συστήματος είναι ο κύριος διοικητικός φορέας για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία στη Δημοκρατία της Κροατίας. Τέσσερις ακόμη φορείς συμμετέχουν στην υλοποίηση των στόχων ασφάλειας και υγείας στην εργασία:

  • το Ινστιτούτο για τη Βελτίωση της Επαγγελματικής Ασφάλειας είναι ο κύριος εθνικός φορέας που είναι επιφορτισμένος με την παρακολούθηση και την ενίσχυση της ασφάλειας στην εργασία
  • το Κροατικό Ινστιτούτο Προστασίας της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, διενεργεί εργασίες παρακολούθησης και παρέχει επαγγελματική υποστήριξη
  • το Ταμείο Υγειονομικής Ασφάλισης της Κροατίας είναι χρηματοδοτικός οργανισμός στον τομέα της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας
  • η Υπηρεσία Επιθεώρησης Εργασίας είναι διοικητικός φορέας που υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας και Συνταξιοδοτικού Συστήματος και διενεργεί επιθεωρήσεις για την εφαρμογή των κανόνων στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας της εργασίας.

Στοιχεία επικοινωνίας σημείων επαφής

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Ulica grada Vukovara 78,
10 000 Zagreb
Κροατία
Contact person:
Ana AKRAP
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ana [dot] akrap [at] mrms [dot] hr