Λιθουανία

Στη Λιθουανία, αρμόδιο για την εφαρμογή της εθνικής πολιτικής στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία είναι το Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης και Εργασίας(μαζί με το Υπουργείο Υγείας). Η κρατική Επιθεώρηση Εργασίας, που λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Κοινωνικής Ασφάλισης και Εργασίας, είναι αρμόδια για την πρόληψη των ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών στην εργασία, για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, για την πρόληψη της παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας, καθώς και για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τον εργατικό κώδικα της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, καθώς και με τους νόμους και τις ισχύουσες νομικές πράξεις που ρυθμίζουν την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία, καθώς και τις σχέσεις μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών σε επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμούς ή άλλες οργανωτικές δομές, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, το είδος και τον τομέα δραστηριότητάς τους, όπως επίσης και τις περιπτώσεις όπου ο εργοδότης είναι φυσικό πρόσωπο (Εθνική Νομοθεσία για την Εργατική Επιθεώρηση αριθ. IX-1768, Žin., 2003, αριθ. 102-4585).Η κύριοι νόμοι που ρυθμίζουν την πολιτική του τομέα ασφάλειας και υγείας στην εργασία καθώς και την εφαρμογή της είναι ο Εργατικός Κώδικας και ο νόμος περί ασφάλειας και υγείας στην εργασία (αριθ. IX-1672, Žin., 2003, αριθ. 70-3170).Οι λειτουργίες του Εθνικού Σημείου Επαφής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία στη Λιθουανία διεκπεραιώνονται από την Κρατική Επιθεώρηση Εργασίας. Το Εθνικό Σημείο Επαφής συντονίζει το λιθουανικό δίκτυο πληροφόρησης για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία, στο οποίο ανήκουν οι ενώσεις εργοδοτών και εργαζομένων, επιστημονικοί και κρατικοί φορείς και οργανισμοί για την εφαρμογή της εθνικής πολιτικής στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας


Focal points' contact details

 • State Labour Inspectorate /Valstybinė darbo inspekcija
  Algirdo g. 19
  03213
  Vilnius
  Lithuania
  Contact person: Nerita SOT
  E-mail address:
  nerita.sot [at] vdi.lt