Πορτογαλία

Ο εστιακός πόλος της Πορτογαλίας υπάγεται στην ACT (Υπηρεσία Επιθεώρησης Εργασίας), υπό την άμεση εποπτεία του Υπουργείου Αλληλεγγύης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Ασφάλισης, αλλά με διοικητική αυτονομία στην ηπειρωτική επικράτεια. Βασική αποστολή της ACT είναι η βελτίωση των συνθηκών εργασίας μέσω της προώθησης των πολιτικών περί πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων αλλά και μέσω του ελέγχου της συμμόρφωσης προς τα εργασιακά πρότυπα και τη νομοθεσία που αφορά την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, ανεξαρτήτως τομέα δραστηριότητας, περιλαμβανομένων και των κεντρικών και τοπικών διοικητικών αρχών και των δημοσίων υπηρεσιών. Ως οργανισμός με τριμερή σύνθεση, η ACT συνεργάζεται με κοινωνικούς εταίρους (στο γνωμοδοτικό συμβούλιο) για τη διευκόλυνση της διάδοσης των βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της ΕΑΥ και την προώθηση των ευρωπαϊκών εκστρατειών.


Focal points' contact details

 • Autoridade para as Condições do Trabalho
  Avenida Fernao Magalhaes 447-1º
  3000-177
  Coimbra
  Portugal
  Contact person: Emília TELO
  E-mail address:
  pfn.eu-osha [at] act.gov.pt