Πορτογαλία

Ο εστιακός πόλος της Πορτογαλίας υπάγεται στην ACT (Υπηρεσία Επιθεώρησης Εργασίας), υπό την άμεση εποπτεία του Υπουργείου Αλληλεγγύης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Ασφάλισης, αλλά με διοικητική αυτονομία στην ηπειρωτική επικράτεια. Βασική αποστολή της ACT είναι η βελτίωση των συνθηκών εργασίας μέσω της προώθησης των πολιτικών περί πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων αλλά και μέσω του ελέγχου της συμμόρφωσης προς τα εργασιακά πρότυπα και τη νομοθεσία που αφορά την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, ανεξαρτήτως τομέα δραστηριότητας, περιλαμβανομένων και των κεντρικών και τοπικών διοικητικών αρχών και των δημοσίων υπηρεσιών. Ως οργανισμός με τριμερή σύνθεση, η ACT συνεργάζεται με κοινωνικούς εταίρους (στο γνωμοδοτικό συμβούλιο) για τη διευκόλυνση της διάδοσης των βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της ΕΑΥ και την προώθηση των ευρωπαϊκών εκστρατειών.


Στοιχεία επικοινωνίας σημείων επαφής

Autoridade para as Condiçôes do Trabalho
Avenida Fernao Magalhaes 447-1º
3000-177 Coimbra
Πορτογαλία
Contact person:
Emília TELO
Tel: +351 239 400 000
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: pfn [dot] eu-osha [at] act [dot] gov [dot] pt