Σλοβενία

Στη Σλοβενία, η ασφάλεια και η υγεία στην εργασία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας, Οικογενειακών και Κοινωνικών Υποθέσεων και του Υπουργείου Υγείας. Τα δύο αυτά υπουργεία παρακολουθούν και αξιολογούν την κατάσταση που επικρατεί στους εν λόγω τομείς και εκδίδουν κανονισμούς και σχεδιάζουν λύσεις για την ομοιόμορφη ρύθμιση της ασφάλειας και την υγείας στην εργασία. Ο έλεγχος της εφαρμογής των κανονισμών στον εν λόγω τομέα εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Σλοβενικής Επιθεώρησης Εργασίας.Ένα εθνικό δίκτυο που υπάγεται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας, Οικογενειακών και Κοινωνικών Υποθέσεων, το οποίο εκτελεί τα καθήκοντα του εθνικού εστιακού πόλου του EU-OSHA, ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ εκπροσώπων της κυβέρνησης, εκπροσώπων των σωματείων και των οργανώσεων των εργοδοτών, εμπειρογνωμόνων και ερευνητών στους τομείς της ασφάλειας και της υγείας στον χώρο εργασίας και της επαγγελματικής ιατρικής. Το εθνικό δίκτυο συμμετέχει ειδικότερα στην προαγωγή μιας νοοτροπίας ασφάλειας και στη διάδοση πληροφοριών σχετικά με θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία.Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του εθνικού εστιακού πόλου και του εθνικού δικτύου παρέχονται στη διεύθυνση: http://www.osha.mddsz.gov.si/.


Στοιχεία επικοινωνίας σημείων επαφής

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Štukljeva 44
1000 Ljubljana
Σλοβενία
Contact person:
Vladka KOMEL
Tel: +386 136 9774 0
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: vladka [dot] komel [at] gov [dot] si