Σλοβενία

Στη Σλοβενία η ασφάλεια και η υγεία στην εργασία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας, Οικογένειας, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών και στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας. Αυτά τα δύο υπουργεία παρακολουθούν και αξιολογούν την κατάσταση στον προαναφερθέντα τομέα, και με βάση τα συμπεράσματά τους εκπονούν κανονισμούς και επινοούν λύσεις για να τυποποιηθεί η ρύθμιση της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία. Ο έλεγχος για την εφαρμογή των κανονισμών σε αυτόν τον τομέα εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Επιθεώρησης Εργασίας της Δημοκρατίας της Σλοβενίας.

Στο Υπουργείο Εργασίας, Οικογένειας, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών, το οποίο ασκεί τα καθήκοντα του εθνικού εστιακού πόλου του EU-OSHA, υπάγεται και ένα Εθνικό Δίκτυο, το οποίο ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των εκπροσώπων της κυβέρνησης, των εκπροσώπων των συνδικαλιστικών και εργοδοτικών οργανώσεων, εμπειρογνωμόνων και ερευνητών στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία και της ιατρικής της εργασίας. Το Εθνικό Δίκτυο δραστηριοποιείται κυρίως για την προώθηση μιας νοοτροπίας που έχει στο επίκεντρο την ασφάλεια.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του εθνικού εστιακού πόλου και του εθνικού δικτύου παρέχονται στη διεύθυνση: http://www.osha.mddsz.gov.si/.

Focal points' contact details

 • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  Štukljeva 44
  1000
  Ljubljana
  Slovenia
  Contact person: Vladka KOMEL
  E-mail address:
  vladka.komel [at] gov.si