Αποστολή και όραμα

Οι δηλώσεις του EU-OSHA σχετικά με την αποστολή και το όραμά του αποτυπώνουν τον ρόλο του στο πλαίσιο της εντολής του βάσει του ιδρυτικού του κανονισμού. Η δήλωση σχετικά με την αποστολή καθορίζει τις αρμοδιότητες του Οργανισμού. Η δήλωση σχετικά με το όραμα αντανακλά τους στόχους που επιδιώκει ο Οργανισμός.

Οι δηλώσεις αυτές έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ως μέρος της επιχειρησιακής στρατηγικής. Αντικατοπτρίζουν τον τρόπο με τον οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί να εφαρμόσει την εντολή του.

Η αποστολή μας

Αναπτύσσουμε, συγκεντρώνουμε και παρέχουμε αξιόπιστη και συναφή ενημέρωση, ανάλυση και εργαλεία για την προαγωγή της γνώσης, την ευαισθητοποίηση και την ανταλλαγή πληροφοριών και καλών πρακτικών στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες όσων δραστηριοποιούνται στον τομέα της ΕΑΥ.

Το όραμά μας

Να αναγνωριστούμε ως πρωτοπόροι στην προαγωγή των υγιών και ασφαλών χώρων εργασίας στην Ευρώπη βάσει της αρχής της τριμερούς συμμετοχής, της συμμετοχής και της ανάπτυξης μιας νοοτροπίας πρόληψης των κινδύνων ΕΑΥ, καθώς και της διασφάλισης μιας έξυπνης, βιώσιμης, παραγωγικής και χωρίς αποκλεισμούς οικονομίας.

Ο EU-OSHA είναι ο αρμόδιος για την ενημέρωση σε θέματα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο μας συμβάλλει στο στρατηγικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία 2021-2027, καθώς και σε άλλες συναφείς στρατηγικές και προγράμματα της ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στην επιχειρησιακή μας στρατηγική και τα προγράμματα εργασίας του Οργανισμού, καθώς και στον ιδρυτικό μας κανονισμό.