Περίληψη Δραστηριότητες μεταφορών και αποθήκευσης — Στοιχεία από την Ευρωπαϊκή έρευνα για τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους στις επιχειρήσεις (ESENER)

Keywords:

Το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που καλύπτει ο τομέας των μεταφορών και της αποθήκευσης ενέχει διαφορετικούς τύπους κινδύνων για το εργατικό δυναμικό, οι οποίοι απαιτούν στοχευμένες προσεγγίσεις σε επίπεδο επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ).

Η παρούσα έκθεση παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές διαχείρισης της ΕΑΥ στους χώρους εργασίας του συγκεκριμένου τομέα στην Ευρώπη, εξετάζοντας τα πορίσματα των τριών κυμάτων της έρευνας και συμπληρώνοντάς τα με συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν με εκπροσώπους του τομέα. Επιπλέον, προσδιορίζει ορισμένους από τους κυριότερους παράγοντες που επηρεάζουν τις πρακτικές αυτές, όπως το μέγεθος της επιχείρησης και η δέσμευση της διοίκησης, καθώς και τους σημαντικότερους επαγγελματικούς κινδύνους και τα μείζονα προβλήματα υγείας με τα οποία βρίσκεται αντιμέτωπο το εργατικό δυναμικό.

Παρουσιάζονται δείκτες πολιτικής ανά τομέα σχετικά με τους κύριους κινδύνους και τα αποτελέσματα σε θέματα ΕΑΥ, καθώς επίσης και σχετικά με την κατάρτιση και τη συμμετοχή των εργαζομένων.

Μεταφόρτωση in: en | es |