Η μεθοδολογία της έρευνας σχετικά με την έκθεση των εργαζομένων σε παράγοντες κινδύνου επαγγελματικού καρκίνου στην Ευρώπη

Keywords:

Η έρευνα σχετικά με την έκθεση των εργαζομένων σε καρκινογόνους παράγοντες κινδύνου στην Ευρώπη (WES) παρέχει πληροφορίες σχετικά με την πιθανή έκθεση των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας εργασίας τους σε διάφορους γνωστούς καρκινογόνους παράγοντες κινδύνου. Η παρούσα έκθεση περιγράφει τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την εκπόνηση της WES.

Εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο προσαρμόστηκε η WES από τη μελέτη Australian Work Exposures Study (Μελέτη για την έκθεση των εργαζομένων στην Αυστραλία) και περιγράφει τα βήματα για τη μετάφραση του ερωτηματολογίου στις γλώσσες των κρατών μελών της ΕΕ όπου πραγματοποιήθηκε η έρευνα. Αναλύονται περαιτέρω οι δοκιμές του προσαρμοσμένου ερωτηματολογίου και οι επακόλουθες προσεγγίσεις σχετικά με τη δειγματοληψία, την κύρια εργασία επιτόπου, τον έλεγχο της ποιότητας των δεδομένων και τη στάθμιση των δεδομένων.

Η έκθεση παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες και συμπληρώνει την ήδη δημοσιευμένη περίληψη της μεθοδολογίας WES.

Μεταφόρτωση in: en