Ρύθμιση της τηλεργασίας στην Ευρώπη μετά την πανδημία COVID-19: πρόσφατες εξελίξεις

Keywords:

Τα υψηλότερα ποσοστά τηλεργασίας λόγω της πανδημίας COVID-19 οδήγησαν σε περισσότερες έρευνες σχετικά με τη συγκεκριμένη μορφή οργάνωσης της εργασίας και τον αντίκτυπο που έχει στην ευημερία και την υγεία των εργαζομένων. Η τηλεργασία έχει πλεονεκτήματα, συμπεριλαμβανομένης της ευελιξίας και της αυτονομίας, αλλά έχει και μειονεκτήματα.

Η έκθεση του EU-OSHA επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο ρυθμίζεται επί του παρόντος η τηλεργασία στην Ευρώπη και παρουσιάζει μια επισκόπηση των ρυθμίσεων που ισχύουν μετά την πανδημία COVID-19 στην ΕΕ. Επισημαίνει, επίσης, τις μόνιμες αλλαγές που θεσπίστηκαν στη νομοθεσία και τις εξελίξεις που υπήρξαν στις συλλογικές διαπραγματεύσεις σε αρκετά κράτη μέλη της ΕΕ από τότε που ξεκίνησε η κρίση της πανδημίας.

Μεταφόρτωση in: en