Η εποπτεία και η επίβλεψη των τηλεργαζομένων: επιπτώσεις για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία

Keywords:

Το παρόν έγγραφο συζήτησης εξετάζει τις επιπτώσεις των (ψηφιακών) πρακτικών εποπτείας και επίβλεψης στην επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) των τηλεργαζομένων, καθώς και τις διαφορές που παρατηρούνται μεταξύ των υπαλλήλων που εργάζονται επιτόπου και των τηλεργαζομένων. Από τα πορίσματα προκύπτει ότι παρά το γεγονός ότι τα συστήματα αυτά μπορεί να αυξήσουν τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους και τις αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, η εφαρμογή προληπτικών μέτρων ΕΑΥ έχει θετική επίδραση στη μείωση των κινδύνων αυτών και στον περιορισμό των επιπτώσεών τους για την υγεία.

Οι πληροφορίες αυτές είναι πολύτιμες για την επέκταση των μέσων διασφάλισης της υγείας και της ασφάλειας στο πλαίσιο αυτής της νέας μορφής εργαζομένων, καλύπτοντας διάφορους τύπους εργασίας οι οποίοι οργανώνονται εκτός των εγκαταστάσεων του εργοδότη.

Μεταφόρτωση in: en