μορφή απασχόλησης κατά την οποία οι εργαζόμενοι μπορούν να εκτελέσουν την εργασία τους από οποιονδήποτε τόπο ανά πάσα στιγμή, υποστηριζόμενοι από σύγχρονες τεχνολογίες // 2. εργασία που εκτελείται, τουλάχιστον εν μέρει και σε τακτική βάση, εκτός του «κεντρικού γραφείου» ενός ατόμου, είτε πρόκειται για τις εγκαταστάσεις του εργοδότη ή προσαρμοσμένο γραφείο στο σπίτι, χρησιμοποιώντας ΤΠΕ για την πρόσβαση στα κοινά συστήματα πληροφορικής της εταιρείας

ενίσχυση ή επέκταση των βασικών νοητικών ικανοτήτων με χρήση εξωτερικών μέσων, όπως τα φάρμακα βελτίωσης

εργασία που επιτρέπει στους ανθρώπους να συμμετέχουν και να παραμένουν σε θέση εργασίας η οποία δεν βλάπτει τη σωματική ή ψυχική τους υγεία και θα διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα της επαγγελματικής τους ζωής