Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

62028C

Info -

βασισμένη στις ΤΠΕ κινητή εργασία

Definition:

μορφή απασχόλησης κατά την οποία οι εργαζόμενοι μπορούν να εκτελέσουν την εργασία τους από οποιονδήποτε τόπο ανά πάσα στιγμή, υποστηριζόμενοι από σύγχρονες τεχνολογίες // 2. εργασία που εκτελείται, τουλάχιστον εν μέρει και σε τακτική βάση, εκτός του «κεντρικού γραφείου» ενός ατόμου, είτε πρόκειται για τις εγκαταστάσεις του εργοδότη ή προσαρμοσμένο γραφείο στο σπίτι, χρησιμοποιώντας ΤΠΕ για την πρόσβαση στα κοινά συστήματα πληροφορικής της εταιρείας

Context: Info
Context:

Νέες μορφές απασχόλησης, όπως η βασισμένη στις ΤΠΕ κινητή εργασία και η εργασία ανά χαρτοφυλάκια, παρέχει σημαντικά πλεονεκτήματα στους εργαζομένους όσον αφορά τη δυνατότητά τους ευέλικτης οργάνωσης του χρόνου εργασίας τους, ταυτόχρονα, ωστόσο, ενέχει και κινδύνους, όπως αύξησης του χρόνου εργασίας (6) και ενδεχόμενων επιπτώσεων στην υγεία και την ασφάλεια των οικείων εργαζομένων (7).

Term reference

Ερμηνευτική ανακοίνωση σχετικά με την οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, CELEX:52017XC0524(01)/EL

Translations

 • Български: базиран на ИКТ мобилен труд
 • Čeština: mobilní práce s využitím IKT
 • Dansk: IT-baseret mobilt arbejde
 • Deutsch: IKT-gestütztes mobiles Arbeiten
 • Ελληνικά: βασισμένη στις ΤΠΕ κινητή εργασία
 • English: ICT-based mobile work
 • Español: trabajo móvil basado en las TIC
 • Eesti: IKT-põhine mobiilne töö
 • Suomi: tieto- ja viestintätekniikkaan perustuva liikkuva työ
 • Français: travail mobile basé sur les TIC
 • Hrvatski: mobilni rad s pomoću informacijskih i komunikacijskih tehnologija
 • Magyar: ikt-alapú mobilmunka
 • Íslenska: ICT-based mobile work
 • Italiano: lavoro mobile basato sulle TIC
 • Lietuvių: mobilusis darbas naudojantis IRT
 • Latviešu: uz IKT balstīts mobils darbs
 • Malti: xogħol mobbli bbażat fuq l-ICT
 • Nederlands: telewerken
 • Norsk: IKT-basert mobilt arbeid
 • Polski: praca mobilna oparta na technologiach informacyjnych i komunikacyjnych (ICT)
 • Português: trabalho móvel com recurso a TIC
 • Română: muncă mobilă bazată pe tehnologia informației și comunicațiilor
 • Slovenčina: mobilná práca s využitím IKT
 • Slovenščina: mobilno delo, ki temelji na IKT
 • Svenska: IKT-mobilt arbete