βαθμός στον οποίο ένα προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από συγκεκριμένους χρήστες για την επίτευξη καθορισμένων στόχων με αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και ικανοποίηση σε συγκεκριμένο πλαίσιο χρήσης

χρόνια αλλεργικού τύπου πνευμονική αντίδραση και χρόνια πνευμονική νόσος που προκαλείται από έκθεση στο βηρύλλιο και τις ενώσεις του