Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

62030E

Info -

χρηστικότητα

Definition:

βαθμός στον οποίο ένα προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από συγκεκριμένους χρήστες για την επίτευξη καθορισμένων στόχων με αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και ικανοποίηση σε συγκεκριμένο πλαίσιο χρήσης

Context: Info
Context:

Η διάδοση των δεδομένων, η χρηστικότητα των εργαλείων αναζήτησης στον δικτυακό τόπο του ECHA, η παροχή δεδομένων στις αρμόδιες αρχές και στην Επιτροπή, καθώς και η επικοινωνία και η διαφάνεια σε γενικές γραμμές, θα μπορούσαν να είναι αποτελεσματικότερα.

Term reference

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ σύμφωνα με το άρθρο 117 παράγραφος 4 του κανονισμού REACH και το άρθρο 46 παράγραφος 2 του κανονισμού CLP, και επανεξέταση ορισμένων στοιχείων του κανονισμού REACH σύμφωνα με το άρθρο 75 παράγραφος 2 και το άρθρο 138 παράγραφοι 2, 3 και 6 του κανονισμού REACH, CELEX:52013DC0049/EL

Translations

 • Български: използваемост
 • Čeština: použitelnost
 • Dansk: brugervenlighed
 • Deutsch: Benutzerfreundlichkeit
 • Ελληνικά: χρηστικότητα
 • English: usability
 • Español: capacidad de utilización
 • Eesti: kasutatavus
 • Suomi: käytettävyys
 • Français: facilité d’utilisation
 • Hrvatski: upotrebljivost
 • Magyar: használhatóság
 • Íslenska: nothæfi
 • Italiano: usabilità
 • Lietuvių: panaudojamumas
 • Latviešu: izmantojamība
 • Malti: faċilità ta' użu
 • Nederlands: bruikbaarheid
 • Norsk: anvendelighet
 • Polski: użyteczność
 • Português: usabilidade
 • Română: coeficient de utilizare
 • Slovenčina: použiteľnosť
 • Slovenščina: uporabnost
 • Svenska: användbarhet