Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

30361C

Info -

χημικοί κίνδυνοι που συνδέονται με την προέλευση

Translations

 • Български: Химични опасности според произхода им
 • Čeština: Chemická rizika týkající se původu
 • Dansk: kemiske risici forbundet med den oprindelige form
 • Deutsch: Stoffklasse
 • Ελληνικά: χημικοί κίνδυνοι που συνδέονται με την προέλευση
 • English: Chemical hazards related to origins
 • Español: peligros químicos relacionados con el origen
 • Eesti: Tekkega seotud keemilised ohutegurid
 • Suomi: Alkuperäisistä aineista aiheutuvat kemialliset vaarat
 • Français: dangers chimiques liés à la nature des substances/produits
 • Hrvatski: Kemijske opasnosti povezane sa sastavom
 • Magyar: Eredettel kapcsolatos kémiai veszélyek
 • Íslenska: Efnahættur í tengslum við uppruna
 • Italiano: rischi chimici relativi all'agente
 • Lietuvių: Cheminiai pavojai, susiję su medžiagos kilme
 • Latviešu: Ar izcelsmi saistīti ķīmiskie draudi
 • Malti: Perikli kimiċi relatati mal-oriġini
 • Nederlands: Chemische risico’s verbonden aan de oorsprong/herkomst
 • Norsk: Kjemiske farer relaterte til opprinnelse
 • Polski: Zagrożenia chemiczne związane z ich budową
 • Português: Riscos químicos associados às origens
 • Română: Riscuri chimice legate de natura substanţelor
 • Slovenčina: chemické nebezpečenstvá súvisiace s pôvodom
 • Slovenščina: Kemične snovi, povezane s svojim izvorom
 • Svenska: kemiska faror i samband med ursprung