Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

35921C

Info -

χημικοί κίνδυνοι που συνδέονται με την παρουσία παραγόντων στο χώρο εργασίας

Translations

 • Български: Химични вещества според появата им на работното място
 • Čeština: Chemická rizika týkající se výskytu níže uvedeného na pracovišti
 • Dansk: kemiske risici forbundet med visse stoffers tilstedeværelse på arbejdspladsen
 • Deutsch: Durch das Vorkommen am Arbeitsplatz bedingte chemische Gefährdung
 • Ελληνικά: χημικοί κίνδυνοι που συνδέονται με την παρουσία παραγόντων στο χώρο εργασίας
 • English: Chemical hazards related to occurrence in the workplace
 • Español: peligros químicos en función de su producción en el lugar de trabajo
 • Eesti: Nende esinemisega töökohal seotud keemilised ohutegurid
 • Suomi: Kemialliset vaarat, jotka liittyvät aineiden esiintymiseen työpaikalla
 • Français: dangers chimiques sur le lieu de travail
 • Hrvatski: Kemijske opasnosti na radnom mjestu
 • Magyar: A munkahelyi előfordulással összefüggő kémiai veszélyek
 • Íslenska: Efnahættur í tengslum við atvik á vinnustöðum
 • Italiano: rischi chimici presenti sul posto di lavoro
 • Lietuvių: Cheminiai pavojai, esantys darbo vietoje
 • Latviešu: Ķīmiskie draudi, kas saistīti ar aģentu parādīšanos darba vietā
 • Malti: Perikli kimiċi relatati mal-okkorrenza fuq il-post tax-xogħol
 • Nederlands: Chemische risico's verbonden aan de aanwezigheid op de werkplek
 • Norsk: Kjemiske farer relaterte til forekomst på arbeidsplassen
 • Polski: Zagrożenia chemiczne związane z ich obecnością na stanowisku pracy
 • Português: Riscos químicos associados à ocorrência no local de trabalho
 • Română: Riscuri chimice legate de prezenţa substanţelor la locul de muncă
 • Slovenčina: chemické nebezpečenstvá súvisiace s výskytom na pracovisku
 • Slovenščina: Kemične nevarnosti, povezane s pojavljanjem na delovnem mestu
 • Svenska: kemiska faror i samband med förekomst på arbetsplatsen