συστηματική μέτρηση μεταβλητών και διαδικασιών στο χρόνο, για την εξασφάλιση της τήρησης ορισμένων προτύπων ή προϋποθέσεων ή για την εξέταση πιθανών αλλαγών σε σχέση με ορισμένες αφετηρίες αναφοράς.

μορφή διάκρισης, κατά την οποία μια ανεπιθύμητη συμπεριφορά για οποιονδήποτε λόγο εκδηλώνεται έχοντας ως σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός προσώπου και τη δημιουργία ενός εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή προσβλητικού περιβάλλοντος

δράση των υπαλλήλων που προσέρχονται στην εργασία τους παρά την ύπαρξη ασθενείας που δικαιολογεί την απουσία τους και συνεπώς εκτελούν την εργασία τους υπό μη βέλτιστες συνθήκες

άτομο που μετακινείται με τα πόδια, περπατώντας ή τρέχοντας

το χρονικό διάστημα που απαιτείται για μια επένδυση για την ανάκτηση της αρχικής της δαπάνης από πλευράς κερδών ή εξοικονομήσεων