νομοθεσία των κρατών μελών μέσω της οπoίας εφαρμόζονται οι οδηγίες της ΕΕ οι οποίες θεσπίζουν τα ελάχιστα πρότυπα για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία