παγκόσμιες, βιώσιμες και μακροοικονομικές δυνάμεις ανάπτυξης που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις, την οικονομία, την κοινωνία, τους πολιτισμούς και την προσωπική ζωή, ορίζοντας έτσι τον μελλοντικό μας κόσμο και τον αυξανόμενο ρυθμό αλλαγών

πλαίσιο που παρουσίασε η Επιτροπή το 2004, στο οποίο εντοπίζονται οι σημαντικότερες προκλήσεις και οι στρατηγικοί στόχοι όσον αφορά την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, παρουσιάζονται οι κύριες ενέργειες και εντοπίζονται εργαλεία για την αντιμετώπισή των προκλήσεων

χρόνος που διανύεται κατά τη θητεία σε ένοπλες δυνάμεις, ιδίως ως υποχρεωτική περίοδος για τους νέους σε ορισμένες χώρες