η οριακή τιμή που έχει καθοριστεί σε κοινοτικό επίπεδο με βάση την αξιολόγηση, όπως περιγράφεται για τις IOELV, καθώς και τη διαθεσιμότητα τεχνικών μέτρησης

οριακή τιμή η οποία έχει καθοριστεί σε κοινοτικό επίπεδο και, επιπλέον των παραγόντων που εξετάζονται κατά τον καθορισμό των IOELV, έχουν ληφθεί υπόψη παράγοντες κοινωνικοοικονομικής και τεχνικής σκοπιμότητας που αποσκοπούν στο να εξασφαλίσουν ένα επίπεδο ελάχιστης προστασίας για όλους τους εργαζομένους στην Κοινότητα

στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον πληθυσμό και συγκεκριμένες ομάδες του

προσαρμογή της ηλικιακής διάρθρωσης του πληθυσμού στις αλλαγές των συνθηκών διαβίωσης

δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο που παρέχει τους απαραίτητους πόρους και την τεχνογνωσία σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις ώστε να μπορούν να αξιολογήσουν οι ίδιες τους κινδύνους, μέσω μιας βήμα προς βήμα προσέγγισης της διαδικασίας αξιολόγησης κινδύνου, ξεκινώντας από τον εντοπισμό των κινδύνων στο χώρο εργασίας, τη διαδικασία εφαρμογής προληπτικών δράσεων και, τέλος, την παρακολούθηση και την αναφορά των κινδύνων