ανανέωση της οργάνωσης της εργασίας και των εργασιακών σχέσεων που οδηγεί σε βελτιωμένες επιδόσεις του οργανισμού, δηλαδή αυξημένη παραγωγικότητα, οικονομική ανάπτυξη, ικανότητα καινοτομίας και καλύτερης χρήσης και ανάπτυξης των ανθρώπινων ταλέντων μέσω των βελτιώσεων στην ποιότητα της επαγγελματικής ζωής, των ασφαλών και υγιών συνθηκών εργασίας, του αυξημένου επιπέδου ικανοποίησης από την εργασία, της συμμετοχής των εργαζομένων, του κοινωνικού διαλόγου και της βιώσιμης απασχόλησης