Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

29626E

Info -

Παγκόσμιο εναρμονισμένο σύστημα (ΠΕΣ)

Translations

 • Български: Глобална хармонизирана система (GHS)
 • Čeština: Globálně harmonizovaný systém (GHS)
 • Dansk: Globalt harmoniseret system (GHS)
 • Deutsch: Weltweit harmonisiertes System (GHS)
 • Ελληνικά: Παγκόσμιο εναρμονισμένο σύστημα (ΠΕΣ)
 • English: Globally harmonised system (GHS)
 • Español: Sistema Globalmente Armonizado (SGA)
 • Eesti: Ühtne ülemaailmne süsteem
 • Suomi: Maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintäjärjestelmä, GHS
 • Français: Système général harmonisé (SGH)
 • Hrvatski: Globalno usklađen sustav (GHS)
 • Magyar: Globálisan harmonizált rendszer (GHS)
 • Íslenska: Alþjóðlega samræmt kerfi (GHS)
 • Italiano: Sistema mondiale armonizzato (GHS)
 • Lietuvių: Pasauliniu mastu suderinta cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistema
 • Latviešu: Vispārēji saskaņotā sistēma (GHS)
 • Malti: Sistema armonizzata globalment (GHS)
 • Nederlands: Mondiaal geharmoniseerd systeem (GHS)
 • Norsk: Globalt harmonisert system (GHS)
 • Polski: Globalnie Zharmonizowany System (GHS)
 • Português: Sistema mundial harmonizado (GHS)
 • Română: Sistemul Global Armonizat (GHS)
 • Slovenčina: Globálny harmonizovaný systém (GHS)
 • Slovenščina: Globalno usklajen sistem
 • Svenska: Globalt harmoniserat system (GHS)