Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

29641C

Info -

χημικοί κίνδυνοι που συνδέονται με χημικές ιδιότητες

Translations

 • Български: Химични опасности свързани с химичните свойства
 • Čeština: Rizika vyplývající z nebezpečných chemických látek
 • Dansk: kemiske risici forbundet med kemiske egenskaber
 • Deutsch: Durch chemische Stoffeigenschaften bedingte Gefährdung
 • Ελληνικά: χημικοί κίνδυνοι που συνδέονται με χημικές ιδιότητες
 • English: Chemical hazards related to chemical properties
 • Español: peligros químicos relacionados con las propiedades químicas
 • Eesti: Keemiliste omadustega seotud keemilised ohutegurid
 • Suomi: Kemiallisiin ominaisuuksiin liittyvät kemialliset vaarat
 • Français: risques chimiques
 • Hrvatski: Kemijske opasnosti koje proizlaze iz kemijskih svojstava
 • Magyar: Kémiai tulajdonságokkal összefüggő kémiai veszélyek
 • Íslenska: Efnahættur í tengslum við eiginleika efna
 • Italiano: Rischi chimici relativi a proprietà chimiche
 • Lietuvių: Cheminiai pavojai, susiję su cheminėmis savybėmis
 • Latviešu: Ar ķīmiskajām īpašībām saistīti ķīmiskie draudi
 • Malti: Perikli kimiċi relatati ma' proprjetajiet kimiċi
 • Nederlands: Chemische risico’s verbonden aan de chemische eigenschappen
 • Norsk: Kjemiske farer relaterte til kjemiske egenskaper
 • Polski: Zagrożenia chemiczne związane z własnościami chemicznymi
 • Português: Riscos químicos associados a propriedades químicas
 • Română: Riscuri chimice legate de proprietăţi chimice ale substanţelor
 • Slovenčina: Chemické nebezpečenstvá súvisiace s chemickými vlastnosťami
 • Slovenščina: Kemične nevarnosti, povezane s kemičnimi lastnostmi
 • Svenska: kemiska faror i samband med kemiska egenskaper