Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

36561C

Info -

χημικοί κίνδυνοι που συνδέονται με την χρήση ουσιών στο χώρο εργασίας

Translations

 • Български: Химични вещества според използването им на работното място
 • Čeština: Chemická rizika podle použití na pracovišti
 • Dansk: kemiske risici forbundet med brug på arbejdspladsen
 • Deutsch: Anwendungsbezogene Stoffgefahren
 • Ελληνικά: χημικοί κίνδυνοι που συνδέονται με την χρήση ουσιών στο χώρο εργασίας
 • English: Chemical hazards related to use in the workplace
 • Español: peligros químicos en función de su uso en el lugar de trabajo
 • Eesti: Nende töökohal kasutamisega seotud keemilised ohutegurid
 • Suomi: Kemikaalien käyttöön työpaikalla liittyvät vaarat
 • Français: dangers chimiques liés à un usage sur le lieu de travail
 • Hrvatski: Kemijske opasnosti povezane s upotrebom na radnom mjestu
 • Magyar: A munkahelyi használattal összefüggő kémiai veszélyek
 • Íslenska: Efnahættur í tengslum við notkun á vinnustöðum
 • Italiano: rischi chimici relativi all'utilizzo sul posto di lavoro
 • Lietuvių: Cheminiai pavojai, susiję su naudojimu darbo vietoje
 • Latviešu: Ķīmiskie draudi, kas saistīti ar aģentu lietošanu darbavietā
 • Malti: Perikli kimiċi relatati mal-użu fil-post tax-xogħol
 • Nederlands: Chemische risico's verbonden aan het gebruik op de werkplek
 • Norsk: Kjemiske farer relaterte til bruk på arbeidsplassen
 • Polski: Zagrożenia chemiczne związane z ich stosowaniem na stanowisku pracy
 • Português: Riscos químicos associados à utilização no local de trabalho
 • Română: Riscuri chimice legate de utilizarea substanţelor la locul de muncă
 • Slovenčina: chemické nebezpečenstvá súvisiace s používaním na pracovisku
 • Slovenščina: Kemične nevarnosti, povezane z uporabo na delovnem mestu
 • Svenska: kemiska risker i samband med användningen av kemikalier på arbetsplatsen