Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

15201G

Info -

χρονοσταθμισμένος μέσος όρος

Translations

 • Български: Средносменни стойности
 • Čeština: Časově-vážené průměry
 • Dansk: tidsvægtet gennemsnit
 • Deutsch: Schichtmittelwert
 • Ελληνικά: χρονοσταθμισμένος μέσος όρος
 • English: Time-weighted averages
 • Español: medias ponderadas en el tiempo
 • Eesti: Kaalutud keskmised
 • Suomi: Aikapainotetut keskiarvot
 • Français: concentrations moyennes pondérées dans le temps
 • Hrvatski: Vremenski ponderirani prosjeci
 • Magyar: Idő szerint súlyozott átlagok
 • Íslenska: Tímavegið meðaltal
 • Italiano: media ponderata nel tempo
 • Lietuvių: Pagal laiką apskaičiuoti vidurkiai
 • Latviešu: Laika -svērtie vidējie lielumi
 • Malti: Medji kkalkulati skont il-ħin
 • Nederlands: in de tijd gewogen gemiddelde grenswaarde, TWA
 • Norsk: Tidsvektede gjennomsnitt
 • Polski: Średnie ważone czasowe
 • Português: valores limite de exposição-média ponderada
 • Română: Medii ponderate în timp
 • Slovenčina: priemerné hodnoty (vyvážené časom)
 • Slovenščina: Časovno tehtana povprečja
 • Svenska: tidsviktade genomsnitt