Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

29841C

Info -

χημικοί κίνδυνοι που συνδέονται με φυσικές ιδιότητες

Translations

 • Български: Химични опасности, свързани с физичните свойства
 • Čeština: Rizika vyplývající z nebezpečných fyzikálních vlastností látek
 • Dansk: kemiske risici forbundet med fysiske egenskaber
 • Deutsch: Durch physikalische Stoffeigenschaften bedingte Gefährdung
 • Ελληνικά: χημικοί κίνδυνοι που συνδέονται με φυσικές ιδιότητες
 • English: Chemical hazards related to physical properties
 • Español: peligros químicos relacionados con las propiedades físicas
 • Eesti: Füüsikaliste omadustega seotud keemilised ohutegurid
 • Suomi: Fyysisiin ominaisuuksiin liittyvät kemialliset vaarat
 • Français: dangers chimiques relatifs aux propriétés physiques
 • Hrvatski: Kemijske opasnosti koje proizlaze iz fizikalnih svojstava
 • Magyar: Fizikai tulajdonságokkal összefüggő kémiai veszélyek
 • Íslenska: Efnahættur í tengslum við líkamlega efna
 • Italiano: rischi chimici relativi a proprietà fisiche
 • Lietuvių: Cheminiai pavojai, susiję su fizinėmis savybėmis
 • Latviešu: Ar fizikālajām īpašībām saistītie ķīmiskie draudi
 • Malti: Perikli kimiċi relatati ma' proprjetajiet kimiċi
 • Nederlands: Chemische risico’s verbonden aan de fysische eigenschappen
 • Norsk: Kjemiske farer relaterte til fysiske egenskaper
 • Polski: Zagrożenia chemiczne związane z własnościami fizycznymi
 • Português: Riscos químicos associados a propriedades físicas
 • Română: Riscuri chimice legate de proprietăţi fizice ale substanţelor
 • Slovenčina: Chemické nebezpečenstvá súvisiace s fyzikálnymi vlastnosťami
 • Slovenščina: Kemične nevarnosti, povezane s fizikalnimi lastnostmi
 • Svenska: kemiska faror i samband med fysikaliska egenskaper