Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

34521C

Info -

χημικοί κίνδυνοι που συνδέονται με την κατάσταση

Translations

 • Български: Химични вещества според състоянието им
 • Čeština: Chemická rizika týkající se stavu
 • Dansk: kemiske risici forbundet med tilstandsform
 • Deutsch: Zustandsbezogene chemische Gefährdung
 • Ελληνικά: χημικοί κίνδυνοι που συνδέονται με την κατάσταση
 • English: Chemical hazards related to state
 • Español: peligros químicos en función de su estado
 • Eesti: Olekuga seotud keemilised ohutegurid
 • Suomi: Aineen tilaan liittyvät kemialliset vaarat
 • Français: dangers chimiques liés à un état
 • Hrvatski: Kemijske opasnosti povezane sa stanjem
 • Magyar: (Halmaz)állapottal összefüggő kémiai veszélyek
 • Íslenska: Efnahættur í tengslum við ástand
 • Italiano: rischi chimici relativi allo stato
 • Lietuvių: Cheminiai pavojai, susiję su būviu
 • Latviešu: Ar stāvokli saistītie ķīmiskie draudi
 • Malti: Perikli kimiċi relatati mal-istat
 • Nederlands: Chemische risico's verbonden aan de toestand
 • Norsk: Kjemiske farer relaterte til tilstand
 • Polski: Zagrożenia chemiczne związane z ich stanem
 • Português: Riscos químicos associados ao estado
 • Română: Riscuri chimice legate de starea substanţelor
 • Slovenčina: chemické nebezpečenstvá súvisiace so stavom
 • Slovenščina: Kemične nevarnosti, povezane s stanjem snovi
 • Svenska: kemiska faror i samband med tillstånd