Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

33761C

Info -

χημικοί κίνδυνοι που συνδέονται με επιδράσεις από τις χρησιμοποιούμενες ουσίες

Translations

 • Български: Химични опасности според въздействието им
 • Čeština: Chemická rizika podle účinků
 • Dansk: kemiske risici forbundet med indvirkningen
 • Deutsch: Wirkungsbezogene Stoffgruppe
 • Ελληνικά: χημικοί κίνδυνοι που συνδέονται με επιδράσεις από τις χρησιμοποιούμενες ουσίες
 • English: Chemical hazards related to effects
 • Español: peligros químicos en función de sus efectos
 • Eesti: Toimega seotud keemilised ohutegurid
 • Suomi: Vaikutuksiin liittyvät kemialliset vaarat
 • Français: dangers chimiques liés à des effets
 • Hrvatski: Kemijske opasnosti povezane s učincima
 • Magyar: Hatással összefüggő kémiai veszélyek
 • Íslenska: Efnahættur í tengslum við áhrif
 • Italiano: rischi chimici correlati agli effetti
 • Lietuvių: Cheminiai pavojai, susiję su poveikiu
 • Latviešu: Ar iedarbību saistītie ķīmiskie draudi
 • Malti: Perikli kimiċi relatati mal-effetti
 • Nederlands: Chemische risico’s verbonden aan de effecten
 • Norsk: Kjemiske farer relaterte til effekter
 • Polski: Zagrożenia chemiczne związane ze skutkami ich działania
 • Português: Riscos químicos associados a efeitos
 • Română: Riscuri chimice legate de efecte cauzate de substanţe
 • Slovenčina: chemické nebezpečenstvá súvisiace s ich vplyvmi
 • Slovenščina: Kemične nevarnosti, povezane z delovanjem snovi
 • Svenska: kemiska faror i samband med effekter