Ο πολύγλωσσος θησαυρός του EU-OSHA για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία απαριθμεί λέξεις ομαδοποιημένες ιεραρχικά. Περιλαμβάνει συνώνυμα και αντώνυμα των εν λόγω λέξεων και ορισμένους ορισμούς.

Μεταφόρτωση
InfoΤηλεφορτώστε την πλήρη έκδοση με τους όρους του θησαυρού του EU-OSHA σε μορφή Excel. Επιλέξτε τη γλώσσα από το τετράγωνο.

EU-OSHA thesaurus

Back to list of terms

31041F

Info -

βρωμιούχες οργανικές ενώσεις

Translations

 • Български: Бромирани органични смеси
 • Čeština: Bromované organické sloučeniny
 • Dansk: bromerede organiske forbindelser
 • Deutsch: Organobromverbindung
 • Ελληνικά: βρωμιούχες οργανικές ενώσεις
 • English: Brominated organic compounds
 • Español: compuestos orgánicos bromados
 • Eesti: Broomitud orgaanilised ühendid
 • Suomi: Bromatut orgaaniset yhdisteet
 • Français: composés organiques bromés
 • Hrvatski: Bromirani organski spojevi
 • Magyar: Brómozott szerves vegyületek
 • Íslenska: Brómuð lífræn efnasambönd
 • Italiano: composti organici bromurati
 • Lietuvių: Bromo organiniai junginiai
 • Latviešu: Broma organiskie savienojumi
 • Malti: Komposti organiċi bromurati
 • Nederlands: Organische broomverbindingen
 • Norsk: Bromerte organiske forbindelser
 • Polski: Bromopochodne związków organicznych
 • Português: Compostos orgânicos bromados
 • Română: Compuşi organici bromuraţi
 • Slovenčina: brómové organické zmesi
 • Slovenščina: Bromirane organske spojine
 • Svenska: bromerade organiska föreningar