Severní Makedonie

Ministerstvo práce a sociální politiky je národní kontaktní místo a působí jako oficiální zástupce agentury EU-OSHA v Republice Severní Makedonie. Jeho posláním je účinně vytvářet a provádět politiky v oblasti trhu práce, sociálního zabezpečení, rovných příležitostí, ochrany a prevence diskriminace v souladu s mezinárodními normami a zásadami. Toto poslání plní v rámci dosahování svých cílů, kromě jiného jde o zlepšení práv pracovníků prostřednictvím harmonizovaných pracovněprávních předpisů v souladu se směrnicemi EU a úmluvami MOP a zlepšení systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany práv pracovníků, jakož i zvýšení kapacit pro jejich provádění.

Ministerstvo práce a sociální politiky ve své úloze národního kontaktního místa agentury EU-OSHA podporuje a propaguje práci agentury na vnitrostátní úrovni, šíří propagační a jiné materiály týkající se BOZP, usnadňuje sdílení zkušeností a osvědčených postupů v oblasti BOZP, podporuje a propaguje kampaně na téma BOZP (Zdravé pracoviště) a také organizuje akce na téma BOZP a/nebo se jich účastní a připomíná významná mezinárodní výročí v oblasti BOZP.

Za tímto účelem často využívá Národní radu pro BOZP, jedinečný odborný poradní orgán v oblasti BOZP na vnitrostátní úrovni, který byl zřízen vládou a skládá se z 15 členů (zastupujících organizace zaměstnavatelů a zaměstnanců, příslušné státní instituce, organizace občanské společnosti tvořené odborníky na bezpečnost práce a pracovní lékařství a fakultami vysokých škol).

Focal points' contact details