Severní Makedonie

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Severní Makedonii je v kompetenci Státního inspektorátu práce, který je nedílnou součástí Ministerstva práce a sociální politiky.

Státní inspektorát práce, který je nedílnou součástí ministerstva práce a sociálních věcí, dohlíží prostřednictvím svých inspektorů na dodržování právních předpisů v těchto oblastech: pracovněprávní vztahy, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, inspekce práce, státní správa, zaměstnanost a pojištění pro případ ztráty zaměstnání, agentury zprostředkující příležitostné zaměstnání, zaměstnávání postižených osob, zaměstnávání cizinců, dobrovolná činnost, vzdělání, obchod, ochrana nekuřáků, kolektivní vyjednávání, pracovní dohody, normy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jiná nařízení (viz zde)

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je víceoborová oblast, na níž se vztahuje velké množství předpisů týkajících se konkrétních druhů práce a pracovních postupů. Jakožto souhrn opatření, norem a standardů přijatých pro vytvoření bezpečných podmínek práce v Severní Makedonii je oblast bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti ústavní kategorií. Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je podle našich právních předpisů považována za nedílnou součást organizace práce a pracovního procesu a v důsledku toho je každý pracovník pojištěn, což je v souladu s ústavní zásadou, podle níž má každý pracovník nárok na ochranu při práci. Tento komplexní termín „bezpečnost a ochrana při práci“ znamená nejen ochranu zaměstnanců před fyzickou újmou nebo nemocí z povolání, ale i ochranu jeho psychické (morální) stránky, což představuje komplexní problematiku, která je stále aktuálnější.

Focal points' contact details