Strategický rámec EU pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci na období 2021–2027

Image

Strategický rámec pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci na období 2021–2027 vypracovaný Evropskou komisí vymezuje hlavní priority a opatření s cílem zlepšit bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků a zabývá se rychlými změnami hospodářství a charakteru práce a demografickým vývojem.

Strategické priority

Strategický rámec zaujímá tripartitní přístup, zahrnuje orgány EU, členské státy, sociální partnery a další zúčastněné strany a zaměřuje se na tři hlavní priority:

  1. předvídání a řízení změn v souvislosti se zelenou, digitální a demografickou transformací,
  2. zlepšování prevence pracovních úrazů a nemocí z povolání a naplňování cíle nulového počtu úmrtí v souvislosti s výkonem práce,
  3. zvýšení připravenosti na současnou zdravotní krizi i budoucí zdravotní krize.

Provádění rámce – klíčová úloha agentury EU-OSHA

Úspěch rámce závisí na jeho provádění na unijní, vnitrostátní, odvětvové i podnikové úrovni, přičemž zásadní je jeho účinné prosazování, sociální dialog, financování, zvyšování povědomíshromažďování údajů. Díky své rozsáhlé síti partnerů má agentura EU-OSHA dobré postavení k usnadnění přijímání opatření, spolupráce a výměny informací a splnění cílů rámce.

Prognostické studie a souhrnné projekty agentury EU-OSHA si kladou za cíl předvídat rizika a stanovit priority, přispět k vypracování postupů a politik v oblasti BOZP v oblastech, jako jsou digitalizace, zelená pracovní místa, stres a psychosociální rizika. Agentura EU-OSHA rovněž poskytuje uživatelsky přívětivé zdroje, které pracovištím pomáhají uplatnit prevenci v praxi, a vypracovává množství pokynů, které mají pomoci zajistit bezpečnost pracovníků během pandemie, ať už působí v přední linii, nebo si zvykají na práci z domova. Zapojení agentury do plánu týkajícího se karcinogenů a kampaní Zdravá pracoviště dokládá její snahu prosazovat v celé Evropě i mimo ni kulturu prevence, která je pilířem politiky EU v oblasti BOZP.

Více informací o strategickém rámci EU pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci na období 2021–2027