Muskuloskeletální poruchy

Musculoskeletal disorders. Woman being treated for musculoskeletal disorders

©EU-OSHA/Adam Skrzypczak

Muskuloskeletální poruchy jsou jedním z nejběžnějších problémů souvisejících s prací. Postihují miliony pracovníků v celé Evropě a způsobují zaměstnavatelům náklady ve výši miliard eur. Řešení problematiky muskuloskeletálních poruch pomáhá zlepšovat životy pracovníků, má však význam i z podnikatelského hlediska.

Muskuloskeletální poruchy obvykle zasahují záda, krk, ramena a horní končetiny, mohou se však týkat i dolních končetin. Tímto pojmem se označuje jakékoli poškození nebo onemocnění kloubů a dalších tkání. Zdravotní problémy se pohybují od menších bolestí po závažnější zdravotní potíže, které vyžadují nepřítomnost v práci a léčbu. V chroničtějších případech mohou vést až k invaliditě a nutnosti odejít ze zaměstnání.

Dvě hlavní skupiny muskuloskeletálních poruch tvoří bolest/zranění zad a poruchy horních končetin související s prací (běžně známé jako „poškození z přetěžování opakovanými pohyby“).

Příčiny muskuloskeletálních poruch

Většina muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací se vyvine postupem času. Většinou neexistuje jen jedna příčina muskuloskeletálních poruch. Často jde o kombinaci různých faktorů. Fyzické příčiny a organizační rizikové faktory zahrnují:

 • manipulaci s břemeny, zejména při naklánění a vytáčení trupu,
 • opakované nebo prudké pohyby,
 • nepřirozené nebo statické polohy,
 • vibrace, špatné osvětlení nebo chladné pracovní prostředí,
 • práce v rychlém tempu,
 • dlouhé sezení nebo stání ve stejné poloze.

Objevuje se stále více důkazů o tom, že muskuloskeletálních poruchy souvisejí s psychosociálními rizikovými faktory (obzvláště v kombinaci s fyzickými riziky), jako je zejména:

 • vysoké pracovní nároky nebo nízká míra samostatnosti,
 • nízká spokojenost s prací.

Prevence

Jediné řešení neexistuje a v případě neobvyklých nebo závažných problémů může být potřeba i odborná rada. Existuje však mnoho řešení, která jsou jasná a nejsou nákladná, například poskytnutí vozíku pro manipulaci se zbožím nebo přeorganizování věcí na pracovním stole.

V rámci řešení muskuloskeletálních poruch by zaměstnavatelé měli používat kombinaci:

 • hodnocení rizik: zvolte holistický přístup, posuzujte a řešte celou škálu příčin (viz výše)
 • účasti zaměstnanců: zapojte do diskusí o možných problémech a jejich řešení zaměstnance a jejich zástupce

Více informací o prevenci muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací

Opatření

Preventivní opatření by mohla zahrnovat změny týkající se:

 • uspořádání pracoviště: změňte uspořádání pracoviště tak, abyste zlepšili polohy při práci
 • vybavení: dbejte na to, aby bylo ergonomické a vhodné pro požadované úkoly
 • zaměstnanců: zvyšujte informovanost o rizicích, poskytujte školení o správných pracovních postupech
 • úkolů: změňte pracovní metody nebo nástroje
 • řízení: plánujte práci tak, abyste se vyvarovali opakované práci nebo dlouhé práci ve špatných polohách; plánujte přestávky na odpočinek, střídejte nebo přerozdělujte práci
 • organizačních faktorů: vypracujte politiku zaměřenou na muskuloskeletální poruchy

Přístup vedení k muskuloskeletálním poruchám musí zohledňovat také sledování zdravotního stavu, podporu zdraví a rehabilitaci a opětovné začleňování zaměstnanců, kteří muskuloskeletálními poruchami již trpí.

Evropské právní předpisy

Evropské směrnice, nařízení členských států a pokyny pro správnou praxi již význam prevence muskuloskeletálních poruch uznávají. Příslušné směrnice zahrnují obecnou rámcovou směrnici o BOZP a směrnice upravující tato témata: ruční manipulace s břemeny, pracovní vybavení, minimální normy pro pracoviště a práce u obrazovek (počítačů).

V roce 2007 Evropská komise uspořádala konzultaci týkající se případných kroků Společenství, včetně nových právních předpisů. Možné plány byly pozastaveny, dokud nebudou v letech 2014–2015 přezkoumány směrnice EU. Muskuloskeletální poruchy jsou prioritou uznávanou členskými státy EU a evropskými sociálními partnery.

EU-OSHA monitoruje výskyt, příčiny a prevenci muskuloskeletálních poruch. Podporuje rovněž sdílení správné praxe.