Kampaně Zdravé pracoviště

Kampaně Zdravé pracoviště jsou naší stěžejní činností v oblasti zvyšování povědomí. Jedná se o hlavní způsob, jak naším sdělením oslovit pracoviště v celé Evropě.

Poselstvím kampaní Zdravé pracoviště je – bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Pomáháme vám prosazovat toto poselství tím, že zdarma zpřístupňujeme praktické pokyny a nástroje. Součástí každé kampaně je rovněž soutěž „Správná praxe“ a filmová cena v rámci kampaně Zdravé pracoviště.

Kampaně jsou v současnosti největšími svého druhu na světě. Připojte se k nám a použijte náš on-line soubor nástrojů kampaně v oblasti BOZP k uspořádání vlastní kampaně.

Kampaně Zdravé pracoviště jsou pořádány od roku 2000, původně pod názvem „Evropské týdny bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“.

Více informací o kampaních naleznete níže.

2023 - 2025: Bezpečná a zdravá práce v digitálním věku

Kampaň Zdravé pracoviště na období 2023–2025 zvyšuje povědomí o dopadu nových digitálních technologií na práci a pracoviště a souvisejících výzvách a příležitostech v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Poskytuje rovněž platformu pro výměnu osvědčených postupů.

V souladu s přístupem „vize nula“ v otázce úmrtí souvisejících s prací stanoveným ve Strategickém rámci EU pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období 2021–2027 a cíli Evropské digitální strategie kampaň usiluje o zahrnutí problematiky BOZP do širší politické rozpravy na úrovni EU a rovněž zohledňuje genderový rozměr a potřeby specifických skupin pracovníků vystavených zvýšenému riziku.

Strukturu kampaně tvoří pět prioritních oblastí:

  • Práce prostřednictvím digitálních platforem
  • Pokročilá robotika a umělá inteligence
  • Práce na dálku
  • Chytré digitální systémy
  • Řízení pracovníků pomocí umělé inteligence

Kampaň vychází zejména ze zjištění a materiálů Přehledu v oblasti BOZP se zaměřením na digitalizaci 2020–2023, ale zahrnuje také výzkum agentury EU-OSHA v dalších oblastech, jako jsou prognostické studie a Přehled v oblasti BOZP se zaměřením na podporu dodržování předpisů.

2020 - 2022: Healthy Workplaces Lighten the Load

The Kampaň na období 2020–2022 se zaměří na předcházení muskuloskeletálním poruchám souvisejícím s prací. 

Muskuloskeletální poruchy jsou i nadále jedním z nejčastějších typů zdravotních problémů souvisejících s prací v Evropě.

Rizika související s pracovními polohami, vykonávání opakovaných pohybů, únavné či bolestivé pozice, nošení nebo přemísťování těžkých břemen – všechny tyto velice časté rizikové faktory na pracovišti mohou zapříčinit muskuloskeletální poruchy. Vzhledem k rozšířenosti muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací je zřejmé, že je třeba učinit více ke zvýšení informovanosti o jejich možné prevenci.

Kampaň se podrobně zabývá příčinami tohoto přetrvávajícího problému. Klade si za cíl šířit vysoce kvalitní informace o této problematice, podporuje integrovaný přístup k jejímu řešení a nabízí praktické nástroje a řešení, které mohou pomoci na pracovištích. 

Více informací o muskuloskeletálních poruchách souvisejících s prací

2018–2019: Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou

Expozice nebezpečným látkám je na evropských pracovištích mnohem běžnějším jevem, než si většina lidí dokáže představit, a je třeba vyvinout větší úsilí v zájmu ochrany pracovníků před těmito riziky. Kampaň na období 2018–2019 s názvem „Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou“ si kladla za cíl zvýšit povědomí o nebezpečných látkách na pracovišti a o rizicích, která představují. Usilovala také o vytvoření kultury prevence prostřednictvím šíření materiálů kampaně a prováděním propagační činnosti a iniciativ podporujících zapojení. Vytvořila databázi poznatků o tom, jak mít účinně pod kontrolou nebezpečné látky, včetně informací o platném právním a politickém rámci, řešení a nástrojů správné praxe a nápadů pro úspěšná opatření v oblasti komunikace a zvyšování povědomí.

Kampaň se zaměřila na zranitelné skupiny, nahrazování látek a karcinogeny a nádorová onemocnění související s prací, která tvoří v EU největší podíl smrtelných nemocí z povolání. Jedním z odkazů kampaně je, že agentura EU-OSHA je i nadále aktivním partnerem plánu týkajícího se karcinogenů, což je evropský systém opatření ke snížení expozice těmto látkám.

Více informací o bezpečném řízení nebezpečných látek na pracovišti

2016–2017: Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku

Kampaň Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku propagovala důležitost udržitelné práce – tj. bezpečných a zdravých pracovních podmínek od začátku do konce lidského života. Evropská pracovní síla stárne a věk odchodu do důchodu se zvyšuje, je tedy stále důležitější, aby pracovní podmínky byly bezpečné, zdravé a spravedlivé. Díky tomu budou moci lidé pracovat déle a odejít do důchodu v dobrém zdravotním stavu. 
Kampaň se zaměřila na způsoby řízení BOZP v kontextu stárnoucí pracovní síly a vybízela k výměně informací a osvědčených postupů. Demografické změny se dotýkají většiny pracovníků v Evropě. Zavedením opatření k zajištění udržitelné práce však mohou podniky a organizace minimalizovat negativní dopady a zvýšit produktivitu a zajistit tak bezpečnější a zdravější práci pro všechny. 

 Více informací o stárnutí a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

2014–2015: Zdravé pracoviště zvládne i stres

Špatné psychosociální pracovní prostředí může mít významné negativní dopady na zdraví zaměstnanců.

Psychosociální rizika se vyskytují na každém pracovišti, lze je však úspěšně hodnotit a řídit i s omezenými zdroji. Tato kampaň poskytla podporu a pokyny pro zaměstnance a zaměstnavatele týkající se řízení stresu při práci a psychosociálních rizik a prosazovala používání praktických, uživatelsky přívětivých nástrojů sloužících tomuto účelu.

 Více informací o psychosociálních rizicích a stresu při práci

2012–2013: Partnerství při prevenci rizik

Kampaň agentury na období 2012–2013 se zaměřila na předcházení rizikům. Zjednodušeně řečeno, podstatou prevence je řízení rizik souvisejících s prací a konečným cílem je snížit počet pracovních úrazů a nemocí z povolání.

Konečnou odpovědnost za řízení rizik na pracovišti nesou zaměstnavatelé a nejvyšší vedení, bez aktivní účasti zaměstnanců je však jejich úsilí odsouzeno k neúspěchu.

Z těchto důvodů kladla tato kampaň zvláštní důraz na význam vedoucí úlohy nejvyššího vedení firmy a majitelů, kteří pracují za současné aktivní účasti zaměstnanců.

Více informací o vůdcovství a účasti zaměstnanců

2010–2011: Bezpečnost práce při údržbě

Údržba je velice běžná činnost: týká se každého pracoviště, každého průmyslového odvětví a každého člověka na všech úrovních (nikoli jen pracovníků, kteří mají „údržbu“ v popisu práce).

Tato kampaň poukázala na význam bezpečnosti práce při údržbě jako základ správné praxe v oblasti BOZP.

A jakkoli se konkrétní podrobnosti mezi jednotlivými průmyslovými odvětvími liší (například v závislosti na konkrétních druzích použitých strojních zařízení), kampaň určila zásady společné správné údržby na všech různých pracovištích v Evropě.

Cíle kampaně:

  • zvyšovat povědomí o významu údržby pro bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců, o rizicích souvisejících s údržbou a o potřebě bezpečného provádění údržby,
  • zvyšovat povědomí o zákonných a dalších povinnostech zaměstnavatelů v oblasti provádění bezpečné údržby a o ekonomickém opodstatnění takovéto údržby,
  • prosazovat jednoduchý a strukturovaný přístup k řízení BOZP v oblasti údržby na základě vhodného hodnocení rizik („pět základních pravidel“).

Konečným cílem je samozřejmě v současnosti i v budoucnosti přispět ke snížení počtu osob, které utrpí úraz nebo trpí zhoršením zdravotního stavu v důsledku nevyhovující nebo neprováděné údržby.

Více informací:

2008–2009: Hodnocení rizik

Hodnocení rizik je základem řízení bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti.

Obecným cílem této kampaně bylo prosazovat v rámci hodnocení rizik přístup integrovaného řízení, který organizacím pomáhá provádět hodnocení rizik systematicky a přijímat opatření na základě výsledků hodnocení.

Kampaň usilovala o zvýšení povědomí o právních povinnostech zaměstnavatelů provádět hodnocení rizik, ale také o přiblížení procesu hodnocení rizik. Hodnocení rizik není nutně komplikovaným a byrokratickým úkolem nebo činností pouze pro odborníky. Kampaň prosazovala jednoduchý přístup krok za krok a usilovala také o to, aby byli konzultováni a zapojováni zaměstnanci.

Náš on-line nástroj pro interaktivní hodnocení rizik (OiRA) je odkazem této kampaně a lze jej považovat za řešení náročného úkolu propagování BOZP v mikropodnicích a malých podnicích, které odpovídá nárokům 21. století. Projekt OiRA má potenciál pomoci mnoha tisícům malých podniků v celé EU provádět hodnocení rizik jednoduše a nákladově efektivně.

Více informací:

2007–2008: Iniciativa za zdravé pracoviště

Cílem Iniciativy za zdravé pracoviště bylo zajistit zaměstnavatelům a zaměstnancům v malých a středních podnicích snadný přístup k informacím o tom, jak učinit jejich pracoviště bezpečnější, zdravější a produktivnější.

Iniciativa se uskutečnila ve dvanácti členských státech EU, v Bulharsku, České republice, Estonsku, na Kypru, v Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, na Maltě, v Polsku, Rumunsku, Slovenské republice a ve Slovinsku, ale také v Turecku a v Chorvatsku.

Kampaň se zaměřila na malé a střední podniky a jejím sdělením bylo: „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu.“

Více informací o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v mikropodnicích a malých podnicích

2007: Posviťme si na břemena (muskuloskeletální poruchy)

Muskuloskeletální poruchy, které postihují svaly, klouby, šlachy, vazy a nervy, jsou nejčastější příčinou pracovní neschopnosti prakticky ve všech členských státech EU.

Kampaň se snažila prosazovat přístup k tomuto problému za pomoci integrovaného řízení a zdůrazňovala, že zaměstnavatelé, zaměstnanci a vláda by měli při řešení problému muskuloskeletálních poruch spolupracovat.

Vyzdvihovala koncepci „řízení zátěže“: tj. brát v úvahu například nejen samotné přenášené břemeno, ale i veškerou zátěž, kterou pro tělo představují faktory prostředí, a rychlost provádění daného úkolu.

Rovněž upozornila, jak je pro osoby, které trpí nebo trpěly muskuloskeletálními poruchami, důležité zachování pracovního poměru, rehabilitace a návrat do práce.

Více informací o muskuloskeletálních poruchách souvisejících s prací

2006: BOZ(P) na start! – mladí pracovníci

Posláním této kampaně bylo zajistit, aby mladí lidé vykročili do pracovního života bezpečným a zdravým způsobem.

Mladí lidé jsou obzvláště zranitelní v pracovním prostředí, kde jim často není zajištěna dostatečná bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

Mnoha úrazům a zdravotním obtížím, které postihují mladé lidi, však lze předcházet. Mladí lidé jsou vnímaví vůči informacím týkajícím se BOZP a budou se aktivně chránit, jestliže budou znát možná rizika.

Tato kampaň zahrnovala prosazování povědomí o rizicích mezi mladými lidmi a zaměstnavateli na pracovišti a také na různých stupních škol: snažila se oslovit mladé lidi v raném věku a vštípit jim kulturu prevence rizik.

Více informací na téma mladí lidé a BOZP

2005: Hluku stop!

Ohroženi nejsou jen pracovníci v průmyslových odvětvích, jako je stavebnictví nebo zpracovatelský průmysl. Hluk může představovat problém v řadě pracovních prostředí – od továren až po zemědělské podniky, call centra či koncertní síně.

Tato kampaň se zaměřila na problém zvládání hluku při práci pod heslem „Hluk při práci – může vás připravit o víc než jen sluch“.

Více informací o problémech s hlukem na OSHwiki

2004: Stavíme na bezpečnosti

Stavebnictví je jedním z největších odvětví v Evropě.

Bohužel má jedny z nejhorších výsledků v oblasti BOZP, což je problém, který každoročně stojí podniky a daňové poplatníky miliardy eur, vedle obrovského lidského utrpení, které působí.

Tato kampaň měla pomoci všem zúčastněným stranám v tomto odvětví budovat bezpečnější, zdravější a produktivnější pracovní prostředí.

Více informací: OSHwiki

2003: Nebezpečné látky – opatrně!

Po celé Evropě jsou miliony zaměstnanců vystaveny na svých pracovištích nebezpečným látkám, a pokud nejsou s nimi související rizika kontrolována, může dojít k poškození zdraví lidí mnoha různými způsoby.

Evropské právní předpisy stanoví povinnosti zaměstnavatelů tato rizika řídit a je k dispozici obrovské množství pokynů pro zaměstnavatele i zaměstnance, je však zapotřebí podle nich postupovat, mají-li chránit zdraví pracovníků.

Klíčovým cílem této kampaně bylo zvýšit povědomí o rizicích a podnítit kroky k omezování zdravotních rizik při používání nebezpečných látek.

Více informací o bezpečném řízení nebezpečných látek na pracovišti

2002: Pracujme bez stresu

Stres je každoročně příčinou milionů ztracených pracovních dnů.

Příliš mnoho obětí trpí potichu a příliš mnoho podniků si neuvědomuje rozsah, v němž stres poškozuje výkonnost.

Tato kampaň se zaměřila na prevenci a řízení stresu při práci.

Více informací o psychosociálních rizicích a stresu při práci

2001: Úspěch znamená žádný úraz

Každý rok jsou v celé Evropské unii tisíce lidí usmrceny při úrazech na pracovišti a miliony úrazů mají za následek pracovní neschopnost delší než tři dny.

Tento problém je zvlášť palčivý v malých a středních podnicích.

Tato kampaň se zaměřila na prevenci pracovních úrazů.

Více informací o tomto tématu na OSHwiki

2000: Ukažme záda muskuloskeletálním poruchám

Muskuloskeletální poruchy patří k nejčastějším nemocím z povolání, postihují miliony evropských zaměstnanců ve všech odvětvích a zaměstnavatele stojí miliardy eur.

Ve většině případů je možné takovým problémům předcházet nebo je zmírňovat dodržováním stávajících právních předpisů v oblasti BOZP a pokynů týkajících se správné praxe.

První z kampaní agentury EU-OSHA se zaměřila na efektivní řízení rizik muskuloskeletálních poruch.

Více informací o muskuloskeletálních poruchách souvisejících s prací