Kampaně Zdravé pracoviště

Kampaně Zdravé pracoviště jsou naší stěžejní činností v oblasti zvyšování povědomí. Jedná se o hlavní způsob, jak naším sdělením oslovit pracoviště v celé Evropě.

The Healthy Workplaces Campaigns' message is — Safety and health at work is everyone's concern. It's good for you. It's good for business. We help you to promote it by making practical guides and tools freely available. Each campaign also features the Good Practice Awards and the Healthy Workplaces Film Award.

The campaigns are now the largest of their kind in the world. Why not join us and use our online OSH Campaign Toolkit to run your own campaign?

The Healthy Workplaces Campaigns have been running since 2000, formerly under the title ‘European Weeks for Safety and Health at Work’.

Find out more about the campaigns below.

2023 – 2025: bezpečná a zdravá práce v digitálním věku

Kampaň Zdravé pracoviště na období 2023–2025 zvyšuje povědomí o dopadu nových digitálních technologií na práci a pracoviště a souvisejících výzvách a příležitostech v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Poskytuje rovněž platformu pro výměnu osvědčených postupů.

V souladu s přístupem „vize nula“ v otázce úmrtí souvisejících s prací stanoveným ve Strategickém rámci EU pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období 2021–2027 a cíli Evropské digitální strategie kampaň usiluje o zahrnutí problematiky BOZP do širší politické rozpravy na úrovni EU a rovněž zohledňuje genderový rozměr a potřeby specifických skupin pracovníků vystavených zvýšenému riziku.

Strukturu kampaně tvoří pět prioritních oblastí:

  • Práce prostřednictvím digitálních platforem
  • Pokročilá robotika a umělá inteligence
  • Práce na dálku
  • Chytré digitální systémy
  • Řízení pracovníků pomocí umělé inteligence

Kampaň vychází zejména ze zjištění a materiálů Přehledu v oblasti BOZP se zaměřením na digitalizaci 2020–2023, ale zahrnuje také výzkum agentury EU-OSHA v dalších oblastech, jako jsou prognostické studie a Přehled v oblasti BOZP se zaměřením na podporu dodržování předpisů.

2020 - 2022: Healthy Workplaces Lighten the Load

The Kampaň na období 2020–2022 se zaměří na předcházení muskuloskeletálním poruchám souvisejícím s prací. 

Muskuloskeletální poruchy jsou i nadále jedním z nejčastějších typů zdravotních problémů souvisejících s prací v Evropě.

Rizika související s pracovními polohami, vykonávání opakovaných pohybů, únavné či bolestivé pozice, nošení nebo přemísťování těžkých břemen – všechny tyto velice časté rizikové faktory na pracovišti mohou zapříčinit muskuloskeletální poruchy. Vzhledem k rozšířenosti muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací je zřejmé, že je třeba učinit více ke zvýšení informovanosti o jejich možné prevenci.

Kampaň se podrobně zabývá příčinami tohoto přetrvávajícího problému. Klade si za cíl šířit vysoce kvalitní informace o této problematice, podporuje integrovaný přístup k jejímu řešení a nabízí praktické nástroje a řešení, které mohou pomoci na pracovištích. 

Více informací o muskuloskeletálních poruchách souvisejících s prací

2018–2019: Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou

Expozice nebezpečným látkám je na evropských pracovištích mnohem běžnějším jevem, než si většina lidí dokáže představit, a je třeba vyvinout větší úsilí v zájmu ochrany pracovníků před těmito riziky. Kampaň na období 2018–2019 s názvem „Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou“ si kladla za cíl zvýšit povědomí o nebezpečných látkách na pracovišti a o rizicích, která představují. Usilovala také o vytvoření kultury prevence prostřednictvím šíření materiálů kampaně a prováděním propagační činnosti a iniciativ podporujících zapojení. Vytvořila databázi poznatků o tom, jak mít účinně pod kontrolou nebezpečné látky, včetně informací o platném právním a politickém rámci, řešení a nástrojů správné praxe a nápadů pro úspěšná opatření v oblasti komunikace a zvyšování povědomí.

Kampaň se zaměřila na zranitelné skupiny, nahrazování látek a karcinogeny a nádorová onemocnění související s prací, která tvoří v EU největší podíl smrtelných nemocí z povolání. Jedním z odkazů kampaně je, že agentura EU-OSHA je i nadále aktivním partnerem plánu týkajícího se karcinogenů, což je evropský systém opatření ke snížení expozice těmto látkám.

Více informací o bezpečném řízení nebezpečných látek na pracovišti

2016–2017: Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku

Kampaň Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku propagovala důležitost udržitelné práce – tj. bezpečných a zdravých pracovních podmínek od začátku do konce lidského života. Evropská pracovní síla stárne a věk odchodu do důchodu se zvyšuje, je tedy stále důležitější, aby pracovní podmínky byly bezpečné, zdravé a spravedlivé. Díky tomu budou moci lidé pracovat déle a odejít do důchodu v dobrém zdravotním stavu.
Kampaň se zaměřila na způsoby řízení BOZP v kontextu stárnoucí pracovní síly a vybízela k výměně informací a osvědčených postupů. Demografické změny se dotýkají většiny pracovníků v Evropě. Zavedením opatření k zajištění udržitelné práce však mohou podniky a organizace minimalizovat negativní dopady a zvýšit produktivitu a zajistit tak bezpečnější a zdravější práci pro všechny. 

 Více informací o stárnutí a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

2014–2015: Zdravé pracoviště zvládne i stres

 Špatné psychosociální pracovní prostředí může mít významné negativní dopady na zdraví zaměstnanců.

Psychosociální rizika se vyskytují na každém pracovišti, lze je však úspěšně hodnotit a řídit i s omezenými zdroji. Tato kampaň poskytla podporu a pokyny pro zaměstnance a zaměstnavatele týkající se řízení stresu při práci a psychosociálních rizik a prosazovala používání praktických, uživatelsky přívětivých nástrojů sloužících tomuto účelu.

 Více informací o psychosociálních rizicích a stresu při práci

2012–2013: Partnerství při prevenci rizik

Kampaň agentury na období 2012–2013 se zaměřila na předcházení rizikům. Zjednodušeně řečeno, podstatou prevence je řízení rizik souvisejících s prací a konečným cílem je snížit počet pracovních úrazů a nemocí z povolání.

Konečnou odpovědnost za řízení rizik na pracovišti nesou zaměstnavatelé a nejvyšší vedení, bez aktivní účasti zaměstnanců je však jejich úsilí odsouzeno k neúspěchu.

Z těchto důvodů kladla tato kampaň zvláštní důraz na význam vedoucí úlohy nejvyššího vedení firmy a majitelů, kteří pracují za současné aktivní účasti zaměstnanců.

Více informací o vůdcovství a účasti zaměstnanců

2010–2011: Bezpečnost práce při údržbě

Údržba je velice běžná činnost: týká se každého pracoviště, každého průmyslového odvětví a každého člověka na všech úrovních (nikoli jen pracovníků, kteří mají „údržbu“ v popisu práce).

Tato kampaň poukázala na význam bezpečnosti práce při údržbě jako základ správné praxe v oblasti BOZP.

A jakkoli se konkrétní podrobnosti mezi jednotlivými průmyslovými odvětvími liší (například v závislosti na konkrétních druzích použitých strojních zařízení), kampaň určila zásady společné správné údržby na všech různých pracovištích v Evropě.

Cíle kampaně:

  • zvyšovat povědomí o významu údržby pro bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců, o rizicích souvisejících s údržbou a o potřebě bezpečného provádění údržby,
  • zvyšovat povědomí o zákonných a dalších povinnostech zaměstnavatelů v oblasti provádění bezpečné údržby a o ekonomickém opodstatnění takovéto údržby,
  • prosazovat jednoduchý a strukturovaný přístup k řízení BOZP v oblasti údržby na základě vhodného hodnocení rizik („pět základních pravidel“).

Konečným cílem je samozřejmě v současnosti i v budoucnosti přispět ke snížení počtu osob, které utrpí úraz nebo trpí zhoršením zdravotního stavu v důsledku nevyhovující nebo neprováděné údržby.

Více informací:

2008–2009: Hodnocení rizik

Hodnocení rizik je základem řízení bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti.

Obecným cílem této kampaně bylo prosazovat v rámci hodnocení rizik přístup integrovaného řízení, který organizacím pomáhá provádět hodnocení rizik systematicky a přijímat opatření na základě výsledků hodnocení.

Kampaň usilovala o zvýšení povědomí o právních povinnostech zaměstnavatelů provádět hodnocení rizik, ale také o přiblížení procesu hodnocení rizik. Hodnocení rizik není nutně komplikovaným a byrokratickým úkolem nebo činností pouze pro odborníky. Kampaň prosazovala jednoduchý přístup krok za krok a usilovala také o to, aby byli konzultováni a zapojováni zaměstnanci.

Náš on-line nástroj pro interaktivní hodnocení rizik (OiRA) je odkazem této kampaně a lze jej považovat za řešení náročného úkolu propagování BOZP v mikropodnicích a malých podnicích, které odpovídá nárokům 21. století. Projekt OiRA má potenciál pomoci mnoha tisícům malých podniků v celé EU provádět hodnocení rizik jednoduše a nákladově efektivně.

Více informací:

2007–2008: Iniciativa za zdravé pracoviště

Cílem Iniciativy za zdravé pracoviště bylo zajistit zaměstnavatelům a zaměstnancům v malých a středních podnicích snadný přístup k informacím o tom, jak učinit jejich pracoviště bezpečnější, zdravější a produktivnější.

Iniciativa se uskutečnila ve dvanácti členských státech EU, v Bulharsku, České republice, Estonsku, na Kypru, v Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, na Maltě, v Polsku, Rumunsku, Slovenské republice a ve Slovinsku, ale také v Turecku a v Chorvatsku.

Kampaň se zaměřila na malé a střední podniky a jejím sdělením bylo: „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu.“

Více informací o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v mikropodnicích a malých podnicích

2007: Posviťme si na břemena (muskuloskeletální poruchy)

Muskuloskeletální poruchy, které postihují svaly, klouby, šlachy, vazy a nervy, jsou nejčastější příčinou pracovní neschopnosti prakticky ve všech členských státech EU.

Kampaň se snažila prosazovat přístup k tomuto problému za pomoci integrovaného řízení a zdůrazňovala, že zaměstnavatelé, zaměstnanci a vláda by měli při řešení problému muskuloskeletálních poruch spolupracovat.

Vyzdvihovala koncepci „řízení zátěže“: tj. brát v úvahu například nejen samotné přenášené břemeno, ale i veškerou zátěž, kterou pro tělo představují faktory prostředí, a rychlost provádění daného úkolu.

Rovněž upozornila, jak je pro osoby, které trpí nebo trpěly muskuloskeletálními poruchami, důležité zachování pracovního poměru, rehabilitace a návrat do práce.

Více informací o muskuloskeletálních poruchách souvisejících s prací

2006: BOZ(P) na start! – mladí pracovníci

Posláním této kampaně bylo zajistit, aby mladí lidé vykročili do pracovního života bezpečným a zdravým způsobem.

Mladí lidé jsou obzvláště zranitelní v pracovním prostředí, kde jim často není zajištěna dostatečná bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

Mnoha úrazům a zdravotním obtížím, které postihují mladé lidi, však lze předcházet. Mladí lidé jsou vnímaví vůči informacím týkajícím se BOZP a budou se aktivně chránit, jestliže budou znát možná rizika.

Tato kampaň zahrnovala prosazování povědomí o rizicích mezi mladými lidmi a zaměstnavateli na pracovišti a také na různých stupních škol: snažila se oslovit mladé lidi v raném věku a vštípit jim kulturu prevence rizik.

Více informací na téma mladí lidé a BOZP

2005: Hluku stop!

Ohroženi nejsou jen pracovníci v průmyslových odvětvích, jako je stavebnictví nebo zpracovatelský průmysl. Hluk může představovat problém v řadě pracovních prostředí – od továren až po zemědělské podniky, call centra či koncertní síně.

Tato kampaň se zaměřila na problém zvládání hluku při práci pod heslem „Hluk při práci – může vás připravit o víc než jen sluch“.

Více informací o problémech s hlukem na OSHwiki

2004: Stavíme na bezpečnosti

Stavebnictví je jedním z největších odvětví v Evropě.

Bohužel má jedny z nejhorších výsledků v oblasti BOZP, což je problém, který každoročně stojí podniky a daňové poplatníky miliardy eur, vedle obrovského lidského utrpení, které působí.

Tato kampaň měla pomoci všem zúčastněným stranám v tomto odvětví budovat bezpečnější, zdravější a produktivnější pracovní prostředí.

Více informací: OSHwiki

2003: Nebezpečné látky – opatrně!

Po celé Evropě jsou miliony zaměstnanců vystaveny na svých pracovištích nebezpečným látkám, a pokud nejsou s nimi související rizika kontrolována, může dojít k poškození zdraví lidí mnoha různými způsoby.

Evropské právní předpisy stanoví povinnosti zaměstnavatelů tato rizika řídit a je k dispozici obrovské množství pokynů pro zaměstnavatele i zaměstnance, je však zapotřebí podle nich postupovat, mají-li chránit zdraví pracovníků.

Klíčovým cílem této kampaně bylo zvýšit povědomí o rizicích a podnítit kroky k omezování zdravotních rizik při používání nebezpečných látek.

Více informací o bezpečném řízení nebezpečných látek na pracovišti

2002: Pracujme bez stresu

Stres je každoročně příčinou milionů ztracených pracovních dnů.

Příliš mnoho obětí trpí potichu a příliš mnoho podniků si neuvědomuje rozsah, v němž stres poškozuje výkonnost.

Tato kampaň se zaměřila na prevenci a řízení stresu při práci.

Více informací o psychosociálních rizicích a stresu při práci

2001: Úspěch znamená žádný úraz

Každý rok jsou v celé Evropské unii tisíce lidí usmrceny při úrazech na pracovišti a miliony úrazů mají za následek pracovní neschopnost delší než tři dny.

Tento problém je zvlášť palčivý v malých a středních podnicích.

Tato kampaň se zaměřila na prevenci pracovních úrazů.

Více informací o tomto tématu na OSHwiki

2000: Ukažme záda muskuloskeletálním poruchám

Muskuloskeletální poruchy patří k nejčastějším nemocím z povolání, postihují miliony evropských zaměstnanců ve všech odvětvích a zaměstnavatele stojí miliardy eur.

Ve většině případů je možné takovým problémům předcházet nebo je zmírňovat dodržováním stávajících právních předpisů v oblasti BOZP a pokynů týkajících se správné praxe.

První z kampaní agentury EU-OSHA se zaměřila na efektivní řízení rizik muskuloskeletálních poruch.

Více informací o muskuloskeletálních poruchách souvisejících s prací

Share this on: