Výzkum na téma psychosociální rizika a duševní zdraví

© fizkes - stock.adobe.com

V návaznosti na své předchozí aktivity v oblasti psychosociálních rizik a příslušné projekty týkající se digitalizace a muskuloskeletálních poruch provádí agentura EU-OSHA výzkumný projekt (v období let 2022–2025), jehož cílem je poskytnout spolehlivé podrobné informace o psychosociálních rizicích souvisejících s prací a duševním zdraví při práci pro účely politiky, prevence, zvyšování povědomí a praxe. Tato činnost rovněž souvisí se souběžnou činností týkající se odvětví zdravotní a sociální péče.

Na uvedený výzkum navazuje kampaň agentury EU-OSHA Zdravé pracoviště 2026–2028, která se zaměří na duševní zdraví a psychosociální rizika při práci v „nových a opomíjených profesních skupinách, odvětvích a oblastech“.

Tato práce agentury rovněž podporuje činnost Evropské komise v oblasti komplexního přístupu k duševnímu zdraví.

 

Cíle činnosti:

  • využít stávající výzkum a nové údaje s cílem zlepšit pochopení základních příčin psychosociálních rizik a účinných preventivních postupů v různých odvětvích, povoláních a skupinách,
  • identifikovat úspěšné iniciativy zaměřené na prevenci a řízení psychosociálních rizik souvisejících s prací a na podporu duševního zdraví na pracovišti u širokého publika,
  • zlepšit znalosti a podnítit diskusi o politice a preventivních opatřeních na vnitrostátní úrovni mezi tvůrci politik a odborníky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).

Výzkumné úkoly zahrnují přehledy literatury, shromažďování a analýzu dat, identifikaci osvědčených postupů, případové studie, praktické nástroje a další informační materiály.

 

Projekt se zaměřuje na následující oblasti výzkumu:

 

Fakta a čísla o psychosociálních rizicích

Abychom podpořili tvůrce politik na úrovni EU i na vnitrostátní úrovni v lepším zacílení jejich nástrojů a opatření, potřebujeme získat informace o prevalenci a nákladech psychosociálních rizik souvisejících s prací v rámci celé Evropy. Tato výzkumná oblast zahrnuje výsledky bleskového průzkumu Eurobarometer – Situace v oblasti BOZP v roce 2022 a průzkumu ESENER. Samostatný výzkum spojuje a analyzuje údaje z relevantních a spolehlivých oficiálních zdrojů s cílem zlepšit naše pochopení prevalence a základních příčin psychosociálních rizik souvisejících s prací. 

 

Politika a praxe v oblasti řízení psychosociálních rizik souvisejících s prací

Tato oblast výzkumu zkoumá, jak k prevenci psychosociálních rizik souvisejících s prací přistupují různé členské státy, a popisuje opatření přijatá vybranými členskými státy. Zároveň identifikuje faktory úspěchu a výzvy. 

 

Odvětví a rozmanitost / zranitelné skupiny 

Psychosociální rizika související s prací jsou v některých povoláních obzvláště znepokojivá. U některých skupin pracovníků, kteří se mohou potýkat se specifickými problémy, jim byla věnována menší pozornost.  Výzkum v této oblasti se zabývá tím, jak psychosociální rizika ovlivňují určitá odvětví a povolání a související postupy prevence. Zaměřuje se mimo jiné na pracovníky s nízkým socioekonomickým postavením a odvětví stavebnictví a zemědělství. 

 

Psychosociální rizika a zdraví

Psychosociální rizika vyplývají ze špatného uspořádání, organizace a řízení práce, jakož i ze špatného sociálního kontextu práce a mohou vést k negativním psychologickým, fyzickým a sociálním dopadům. Výzkum v této oblasti zahrnuje zlepšování znalostí o psychosociálních rizicích a zdraví.

 

Násilí a sexuální obtěžování

Výzkum v této oblasti se týká násilí ze strany třetích osob, tj. pacientů, klientů a jiné veřejnosti, šikany a obtěžování na pracovišti a zabývá se souvislostí mezi bezpečností a ochranou zdraví při práci a domácím násilím. 

 

Návrat do práce a podpora pracovníků s duševním onemocněním 

Výzkum v této oblasti poskytuje osvědčené postupy týkající se podpory osob s duševním onemocněním souvisejícím nebo nesouvisejícím s prací, aby mohly setrvat v zaměstnání nebo se úspěšně vrátit do práce po pracovní neschopnosti.

 

Pokyny a nástroje

Tato oblast poskytuje zdroje pro řízení psychosociálních rizik.