Zdravá pracoviště zastaví pandemii

Image

COVID-19: zdroje pro pracoviště

Pandemie COVID-19 je jednou z největších výzev, kterým společnosti a podniky kdy čelily. Zvládnout tuto výzvu dokážeme pouze tehdy, pokud budeme společně usilovat o zastavení šíření tohoto onemocnění a zajistíme bezpečné a zdravé pracovní prostředí jak pro zaměstnance pracující z domova, tak pro zaměstnance, kteří se vrátí na své obvyklé pracoviště. Tento oddíl obsahuje soubor pokynů, informačních materiálů a dalších odkazů k tomuto tématu.

At workplaces where workers can be exposed to a virus, which belongs to the category biological agents, employers have to carry out a workplace risk assessment and set appropriate measures. The guidance presented on this page is aimed at supporting employers in these duties. The minimum legal requirements are laid out in the Biological Agents Directive. More information on the topic can be found in our section on dangerous substances (subsection biological agents).

EU guidance

What can workplaces do in practice to help tackle this pandemic and protect employees? Knowledge and awareness are key — everyone must be well informed about how the virus spreads, the symptoms of infection and how to minimise exposure. Our guidance helps organisations to provide workers with the information they need and put measures in place to prevent infection.

Dopady dlouhodobého covidu na pracovníky a pracoviště a úloha BOZP

COVID-19: Back to the workplace - Adapting workplaces and protecting workers (a PDF version)

COVID-19 and long COVID return-to-work guide for recovering workers

COVID-19 and long COVID return-to-work guide for managers

Considerations on the use of rapid antigen detection (including self-) tests for SARS-CoV-2 in occupational settings

COVID-19: guidance for the workplace

OiRA COVID-19 risk assessment tool

Awareness-raising video Napo in…stop the pandemic

Telework

In the current context of confinement due to the COVID-19 pandemic, millions of European workers are forced to work from home full-time to cut down the risk of contracting the virus. A new reality that can take its toll on our physical and mental health. This guidance shows how people can effectively protect themselves during home-based telework.

Practical tips to make home-based telework as healthy, safe and effective as possible

MSD database of practical tools and guidance: telework

Awareness-raising video Napo is… teleworking to stop the pandemic

Resources from EU and international organisations

European Commission: Guidelines for the protection of seasonal workers

European Commission: Factsheet on the protection of seasonal workers 

European Commission: webpage on Covid-19

European Commission: data portal for researchers

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

COVID-19 EU PolicyWatch by Eurofound

Na pracovištích, na kterých mohou být zaměstnanci vystaveni viru, jenž spadá do kategorie biologických činitelů, musí zaměstnavatelé provést hodnocení rizik na pracovišti a zavést vhodná opatření. Pokyny uvedené na této stránce mají pomoci zaměstnavatelům tyto povinnosti plnit. Minimální právní požadavky jsou stanoveny ve směrnici o biologických činitelích. Více informací o tomto tématu naleznete v našem oddíle o nebezpečných látkách (v pododdíle biologičtí činitelé).

Pokyny EU

Co mohou pracoviště v praxi udělat, aby přispěla k boji proti pandemii a ochránila zaměstnance? Klíčem jsou znalosti a informovanost – každý musí být náležitě informován o tom, jak se virus šíří, o příznacích infekce a o tom, jak minimalizovat expozici. Naše pokyny pomáhají organizacím poskytovat zaměstnancům informace, které potřebují, a zavádět opatření za účelem prevence infekce.

COVID-19: návrat na pracoviště – přizpůsobení pracovišť a ochrana pracovníků (verze ve formátu PDF)

Informační video Napo ve filmu... zastavte pandemii

Práce z domova

Epidemics and the Workplace

V současných podmínkách izolace z důvodu pandemie COVID-19 jsou miliony evropských pracovníků nuceny pracovat na plný úvazek z domova, aby se snížilo riziko nakažení virem. Jedná se o novou realitu, která by se mohla podepsat na našem fyzickém i duševním zdraví. V těchto pokynech se dozvíte, jak se mohou lidé účinně chránit při práci z domova.

Praktické tipy, jak při práci z domova zajistit co největší ochranu zdraví, bezpečnost a efektivitu

Databáze praktických nástrojů a pokynů týkajících se muskuloskeletálních poruch: práce z domova

Informační video Napo... pracuje z domova, aby zastavil pandemii

Zdroje od subjektů EU a mezinárodních organizací

Exposure to biological agents and related health problems in arable farming