Standardy vnitřní kontroly

Jako veřejný subjekt usiluje agentura EU-OSHA o dokonalost a musí být transparentní a odpovědná.

Používá zavedený systém standardů vnitřní kontroly, který je v souladu se standardy Komise. Tyto standardy stanoví jasná kritéria pro řízení agentury a jsou pravidelně posuzovány. Po každém hodnocení agentura EU-OSHA vypracuje akční plán a přijme opatření pro odstranění zjištěných nedostatků. 

Cílem standardů vnitřní kontroly je zajistit:

  • efektivitu a účinnost provozních činností,
  • dodržování zákonných a regulačních požadavků,
  • spolehlivost finančního výkaznictví a zpráv o řízení,
  • zabezpečení majetku a informací.

Standardů je celkem 16. Jsou rozděleny do šesti bloků, viz níže:

Poslání a hodnoty

1. Poslání

Důvod existence agentury je jasně definován v aktualizovaném a stručném prohlášení o jejím poslání, které bylo vypracováno z pohledu uživatelů.

2. Etické a organizační hodnoty

Vedení a zaměstnanci znají a sdílejí správné etické a organizační hodnoty a podporují je prostřednictvím vlastního chování a rozhodování.

Lidské zdroje

3. Přidělování zaměstnanců a jejich mobilita

Přidělování a nábor zaměstnanců vychází z cílů a priorit agentury. Vedení podporuje a plánuje mobilitu zaměstnanců, aby vytvořilo správnou rovnováhu mezi kontinuitou činnosti a obměnou.

4. Hodnocení a rozvoj zaměstnanců

Výkonnost zaměstnanců se hodnotí na základě individuální ročních cílů, které odpovídají celkovým cílům agentury. Jsou přijata vhodná opatření pro rozvoj dovedností nezbytných pro dosažení těchto cílů.

Plánování a řízení rizik

5. Cíle a ukazatele výkonnosti

Cíle agentury jsou jasně definované a podle potřeby aktualizované. Jsou formulované způsobem umožňujícím sledování jejich dosažení. Jsou stanoveny klíčové ukazatele výkonnosti, jejichž účelem je pomoci vedení hodnotit pokrok učiněný v souvislosti se stanovenými cíli a informovat o něm.

6. Řízení rizik

Proces řízení rizik, který je v souladu s platnými ustanoveními a pokyny, je začleněný do ročního plánování činnosti agentury.

Provozní a kontrolní činnosti

7. Provozní struktura

Provozní struktura agentury podporuje efektivní rozhodování prostřednictvím vhodného přenesení pravomocí. Rizika spojená s citlivými funkcemi agentury jsou řízena prostřednictvím opatření pro jejich zmírnění a v neposlední řadě mobilitou zaměstnanců. Jsou zavedeny náležité struktury pro správu informačních technologií.

8. Procesy a postupy

Procesy a postupy, které agentura používá při realizaci a kontrole svých činností, jsou efektivní a účinné, náležitě zdokumentované a v souladu s platnými ustanoveními. Zahrnují mechanismy pro zajištění oddělení povinností a sledování a předchozí schvalování přednostních opatření nebo odchylek od zásad a postupů.

9. Dohled nad řízením

Dohled nad řízením se provádí s cílem zajistit, že realizace činností probíhá efektivně a účinně a zároveň jsou dodržována platná ustanovení.

10. Kontinuita činnosti

Jsou zavedena náležitá opatření pro zajištění kontinuity služeb v případě běžného přerušení činnosti agentury. Jsou vypracovány plány pro zajištění kontinuity činnosti, které zajistí, že agentura je v případě mimořádných problémů schopna pokračovat ve své činnosti v maximální možné míře.

11. Správa dokumentů

Jsou zavedeny odpovídající procesy a postupy, jejichž cílem je zajistit zabezpečenou a efektivní správu dokumentů agentury (zejména co se týče vyhledávání odpovídajících informací), která splňuje platné právní předpisy.

Informace a finanční výkaznictví

12. Informace a komunikace

Interní komunikace umožňuje vedení a zaměstnancům efektivně a účinně plnit jejich povinnosti, a to i v oblasti vnitřní kontroly. Agentura má pro příslušné případy zavedenou strategii externí komunikace s cílem zajistit, aby její externí komunikace byla efektivní, srozumitelná a v souladu s klíčovými sděleními agentury. Systémy IT, které agentura používá nebo spravuje (tj. je vlastníkem systému) jsou odpovídajícím způsobem chráněny před hrozbami ohrožujícími jejich důvěrnost a integritu.

13. Účetnictví a finanční výkaznictví

Jsou zavedeny vhodné postupy a kontroly pro zajištění přesnosti, úplnosti a včasnosti účetních údajů a souvisejících informací používaných při sestavování ročních účetních závěrek a finančních zpráv agentury.

Hodnocení a audit

14. Hodnocení činnosti

Jsou prováděna hodnocení plánů výdajů a nevýdajových činností zaměřená na posouzení výsledků, dopadů a potřeb, které se tyto činnosti snaží dosáhnout a splnit.

15. Hodnocení systémů vnitřní kontroly

Vedení minimálně jednou ročně hodnotí efektivitu hlavních systémů vnitřní kontroly agentury, včetně procesů vykonávaných prováděcími subjekty.

16. Funkce interního auditu

Funkci interního auditu agentury EU-OSHA plní interní auditor Evropské komise. Interní auditor poskytuje agentuře EU-OSHA poradenství v otázkách rizik. Vydává stanoviska ke kvalitě řídících a kontrolních systémů a doporučení ke zlepšení podmínek provádění činnosti a k podpoře řádného finančního řízení.

Více informací o řízení agentury EU-OSHA