Zásady vnitřní kontroly

Vnitřní kontrola se vztahuje na všechny činnosti bez ohledu na to, zda jsou finanční či nefinanční povahy. Jedná se o proces, který organizaci pomáhá dosáhnout jejích cílů a udržet operativní a finanční výkonnost a dodržovat při tom pravidla a předpisy. Podporuje správné rozhodování, zohledňuje rizika ohrožující dosažení cílů a prostřednictvím nákladově efektivních kontrol je zmírňuje na přijatelnou úroveň.

Rámec vnitřní kontroly agentury EU-OSHA je v souladu s revidovaným rámcem vnitřní kontroly Evropské komise (C(2017) 2373 final ze dne 19. dubna 2017). Rámec vnitřní kontroly sestává z pěti složek a sedmnácti zásad. Na základě každoročního hodnocení rizik agentura EU-OSHA vypracovává akční plán a přijímá opatření s cílem co nejvíce zmírnit rizika. 

Níže naleznete pět složek vnitřní kontroly a sedmnáct zásad:

Kontrolní prostředí

1. Agentura EU-OSHA prokazuje odhodlání zasazovat se o integritu a etické hodnoty.

2. Řídící rada prokazuje nezávislost na vedení a sleduje vývoj a provádění vnitřní kontroly.

3. Ředitel zřizuje struktury a hierarchické vztahy a stanovuje příslušné pravomoci a povinnosti v rámci plnění cílů.

4. Agentura EU-OSHA prokazuje odhodlání přilákat, rozvíjet a udržet kompetentní zaměstnance v souladu se svými cíli.

5. Agentura EU-OSHA požaduje po svých zaměstnancích, aby nesli odpovědnost za své povinnosti v oblasti vnitřní kontroly v rámci plnění cílů. 

Hodnocení rizik

6. Agentura EU-OSHA stanovuje cíle dostatečně jasně, aby bylo možné identifikovat a hodnotit rizika ohrožující dosažení jejích cílů.

7. Agentura EU-OSHA identifikuje rizika ohrožující dosažení cílů v celé organizaci a analyzuje rizika jako základ pro určení toho, jak by rizika měla být řízena.

8. Agentura EU-OSHA bere v úvahu možné podvody při hodnocení rizik ohrožujících dosažení jejích cílů.

9. Agentura EU-OSHA zjišťuje a posuzuje změny, které by mohly mít významný dopad na systém vnitřní kontroly.

Kontrolní činnosti

10. Agentura EU-OSHA vybírá a rozvíjí kontrolní činnosti, které přispívají ke zmírnění rizik ohrožujících dosažení jejích cílů na přijatelné úrovni.

11. Agentura EU-OSHA vybírá a rozvíjí obecné činnosti kontroly v oblasti technologií na podporu dosažení cílů.

12. Agentura EU-OSHA provádí kontrolní činnosti prostřednictvím svých politik, které stanoví očekávání, a postupů, které politiky uvádějí do praxe. 

Informační a komunikační činnosti

13. Agentura EU-OSHA získává nebo vytváří a používá příslušné informace o kvalitě na podporu fungování vnitřní kontroly.

14. Agentura EU-OSHA interně sděluje informace, včetně cílů a povinností v oblasti vnitřní kontroly, které jsou nezbytné pro podporu fungování vnitřní kontroly.

15. Agentura EU-OSHA komunikuje s externími stranami o záležitostech, které mají vliv na fungování vnitřní kontroly. 

Monitorovací činnosti

16. Agentura EU-OSHA vybírá, rozvíjí a provádí průběžná a/nebo samostatná hodnocení s cílem zjistit, zda jsou zavedeny a fungují složky vnitřní kontroly.

17. Agentura EU-OSHA včas identifikuje nedostatky ve vnitřní kontrole a sděluje je příslušným stranám, které odpovídají za přijetí nápravných opatření.