You are here

Nebezpečné látky

Dangerous substances. Two female workers in a laboratory

Nebezpečné látky – jakákoli kapalina, plyn nebo pevná látka, jež představuje riziko pro zdraví nebo bezpečnost pracovníků – lze najít téměř na všech pracovištích. Po celé Evropě přicházejí do styku s chemickými a biologickými činiteli, které jim mohou způsobit újmu, miliony pracovníků.

Ve skutečnosti je 15 % pracovníků v EU nuceno v rámci svého zaměstnání nakládat s nebezpečnými látkami a dalších 15 % uvádí, že v práci vdechují kouř, výpary či prach.

Užití některých vysoce nebezpečných látek, například azbestu, který způsobuje rakovinu plic a další smrtelná onemocnění dýchacích cest, je dnes zakázáno nebo pod přísnou kontrolou. Další škodlivé látky se však stále hojně používají, přičemž existují právní předpisy, které zajišťují řádné řízení rizik s nimi spojených.

Zdravotní rizika

Zdravotní rizika vyplývající z práce s nebezpečnými látkami jsou různá, od slabého podráždění očí a kůže až po závažné důsledky v podobě vrozených vad a rakoviny. Tyto důsledky mohou být akutní či dlouhodobé a některé látky mohou mít kumulativní účinek. Mezi nejčastější nebezpečí patří:

Biologičtí činitelé

S bakteriemi, viry, houbami a parazity se lze setkat v mnoha odvětvích. Obvykle jsou neviditelní, a rizika, která představují, tedy nemusí být brána v potaz.

Pracovníkům v některých odvětvích obzvlášť hrozí expozice škodlivým biologickým činitelům:

 • zdravotnictví
 • zemědělství
 • veterinární služby
 • úklid a údržba
 • čištění odpadních vod a nakládání s odpadem
 • zahradnictví
 • práce v laboratoři

Více informací:

Další publikace související s biologickými činiteli:

Vznikající rizika

Nové technologie, rozvíjející se odvětví a změny v organizaci práce mohou přinášet větší rizika újmy způsobené biologickými či chemickými činiteli. V oblasti životního prostředí mohou například inovativní technologie přinášet rizika, kterým ještě zcela nerozumíme. Jako další příklad můžeme uvést skutečnost, že čím dál více pracovníků je nebezpečným látkám vystaveno v odvětví služeb, například v oblasti domácí péče a nakládání s odpadem, kde je úroveň expozice různá, ale povědomí o možných nebezpečích nízké. Je tedy zapotřebí víc než kdy dříve, aby zaměstnavatelé a pracovníci potenciální rizika chápali a přijímali preventivní opatření.

Zjistěte více o vznikajících rizicích, zelených pracovních místech a nanomateriálech.

Více informací o vznikajících rizicích:

Rady pro zaměstnavatele

Prvním krokem k ochraně pracovníků před nebezpečnými látkami je provést hodnocení rizik. Následně by měla být přijata opatření, aby se rizika co nejvíce odstranila či snížila. A nakonec by situace měla být pravidelně monitorována a měla by být přezkoumávána účinnosti přijatých kroků.

Členské státy vypracovaly řadu modelů, které mají malým a středním podnikům pomoci provést hodnocení rizik. Na internetové stránce OSHwiki se dočtete více o řízení rizik pro nebezpečné látky.

Je také třeba, aby zaměstnavatelé zohlednili zranitelné skupiny, například mladé pracovníky a těhotné či kojící ženy, jejichž ochrana je ze zákona vyžadována.

Preventivní opatření

Evropské právní předpisy stanoví hierarchii opatření, která musí zaměstnavatelé přijmout, aby měli kontrolu nad riziky, která pro pracovníky představují nebezpečné látky. Na prvních místech v hierarchii opatření jsou odstranění a nahrazení.

 • Kde je to možné, odstraňte používání nebezpečných látek změnou postupu nebo produktu, v nichž se tato látka používá.
 • Pokud není odstranění možné, pak by měla být nebezpečná látka nahrazena bezpečnou nebo méně nebezpečnou látkou.
 • Pokud není rizika pro pracovníky možné řešit prevencí, použijte k jejich odstranění nebo snížení kolektivní kontrolní opatření. Podle zákona je použití osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) poslední možností, jíž by se mělo využívat tehdy, pokud nelze expozici rizikům odpovídajícím způsobem kontrolovat jinými prostředky.  
 • Pro řadu nebezpečných látek jsou stanoveny limitní hodnoty expozice na pracovišti, které musí být dodržovány.
 • Řízení rizik nebezpečných látek
 • PPT Nebezpečné látky a hodnocení rizika (ve 22 jazycích)
 • Přečtěte si Informační list agentury EU-OSHA o odstranění a nahrazení nebezpečných látek.

Dobrá komunikace

Pracovníci by pro zajištění své bezpečnosti měli být neustále informováni:

 • o zjištěních vyplývajících z hodnocení rizik prováděných zaměstnavatelem
 • o rizicích, jimž jsou vystaveni, a jak jimi mohou být postiženi
 • o tom, co mají dělat, aby zajistili bezpečnost sobě i ostatním
 • o tom, jak zkontrolovat a rozpoznat, že něco není v pořádku
 • o tom, komu by měli všechny problémy hlásit
 • o výsledcích monitorování expozice nebo sledování zdravotního dozoru
 • o preventivních opatřeních v případě údržby
 • o první pomoci a nouzových postupech

Přečtěte si Elektronická fakta agentury EU-OSHA o nebezpečných látkách a úspěšné komunikaci na pracovišti.

Právní záruky

Zaměstnavatelé v EU musejí ze zákona chránit své pracovníky před poškozením nebezpečnými látkami na pracovišti. Zaměstnavatelé musejí provádět hodnocení rizik a jednat podle jejich výsledků. Mají také povinnost poskytovat pracovníkům informace a školení o nebezpečných látkách a nebezpečných vedlejších produktech. Zde naleznete shrnutí příslušných právních předpisů EU.

Právní předpisy EU v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se začleňují do vnitrostátních právních předpisů, ale členské státy jsou zároveň oprávněny přidat dodatečná nebo přísnější opatření na ochranu pracovníků. Je proto důležité, aby si podniky v každé zemi ověřily zvláštní právní předpisy.

Zjistěte více o: