Nebezpečné látky

Image

Nebezpečné látky – jakákoli kapalina, plyn nebo pevná látka, jež představuje riziko pro zdraví nebo bezpečnost pracovníků – lze najít téměř na všech pracovištích. Po celé Evropě přicházejí do styku s chemickými a biologickými činiteli, které jim mohou způsobit újmu, miliony pracovníků.

V roce 2015 uvedlo 17 % pracovníků v EU, že byli vystaveni chemickým výrobkům nebo látkám nejméně čtvrtinu pracovní doby. Tento podíl zůstává od roku 2000 prakticky nezměněn. Dalších 15 % pracovníků uvádí, že v práci vdechují kouř, výpary či prach.

Některé vysoce nebezpečné látky, například azbest nebo polychlorované bifenyly (PCB), jsou dnes zakázány nebo pod přísnou kontrolou. Další škodlivé látky se však stále hojně používají, přičemž existují právní předpisy, které slouží k zajištění řádného řízení souvisejících rizik.

Zdravotní rizika

Zdravotní rizika vyplývající z práce s nebezpečnými látkami jsou různá, od slabého podráždění očí a kůže až po závažné důsledky v podobě vrozených vad a nádorových onemocnění. Tyto důsledky mohou být akutní či dlouhodobé a některé látky mohou mít kumulativní účinek. Mezi nejčastější nebezpečí patří:

Některé nebezpečné látky představují bezpečnostní rizika, například riziko požáru, výbuchu nebo udušení. Nebezpečné látky mají navíc zpravidla několik z těchto vlastností.

Biologičtí činitelé

S bakteriemi, viry, houbami a parazity se lze setkat v mnoha odvětvích. Obvykle jsou neviditelní, takže se může stát, že rizika, která představují, nejsou brána v potaz.

Pracovníkům obzvlášť v některých odvětvích hrozí expozice škodlivým biologickým činitelům. Jedná se o tato odvětví: zdravotnictví, zemědělství, veterinární služby, úklid a údržba, čištění odpadních vod a nakládání s odpadem, zahradnictví a práce v laboratoři.

Další informace:

Vznikající rizika

Nové technologie, rozvíjející se odvětví a změny v organizaci práce mohou přinášet větší rizika újmy způsobené biologickými či chemickými činiteli. V oblasti životního prostředí mohou například inovativní technologie přinášet rizika, kterým ještě zcela nerozumíme. Jako další příklad můžeme uvést skutečnost, že čím dál více pracovníků je nebezpečným látkám vystaveno v odvětví služeb, například v oblasti domácí péče a nakládání s odpadem, kde je úroveň expozice různá, ale povědomí o možných nebezpečích nízké. Víc než kdy dříve je tedy zapotřebí, aby zaměstnavatelé a pracovníci potenciální rizika chápali a přijímali preventivní opatření.

Zjistěte více o vznikajících rizicích, zelených pracovních místechnanomateriálech.

Více informací o vznikajících rizicích:

Preventivní opatření a kontrola nebezpečných látek

Prvním krokem k ochraně pracovníků před nebezpečnými látkami je provést hodnocení rizik. Následně by měla být přijata opatření, aby se rizika co nejvíce odstranila či snížila. A nakonec by situace měla být pravidelně monitorována a měla by být přezkoumávána účinnosti přijatých kroků.

Členské státy i agentura EU-OSHA vypracovaly řadu modelů, které mají malým a středním podnikům pomoci provést hodnocení rizik. Interaktivní průvodce Nebezpečné látky poskytuje zaměstnavatelům podporu a poradenství potřebné k účinnému řízení nebezpečných látek na pracovišti. Databáze praktických nástrojů a pokynů obsahuje praktická opatření pro pracoviště, například pokyny k hodnocení rizik a k nahrazování nebo ukončení používání nebezpečných látek, případové studie a různé nástroje.

Na webové stránce OSHwiki se dočtete více o nástroji řízení rizik pro nebezpečné látky

Je také potřeba, aby zaměstnavatelé zohlednili zranitelné skupiny, například mladé pracovníky, těhotné či kojící ženy, jejichž zvláštní ochrana je vyžadována ze zákona. Je rovněž nezbytné zohlednit další skupiny pracovníků, například migrující pracovníky, nevyškolené nebo nezkušené pracovníky a smluvní pracovníky, jako jsou pracovníci provádějící úklid, a prevenci přizpůsobenou jejich potřebám.

Hierarchie prevence

Evropské právní předpisy stanoví hierarchii opatření, která musí zaměstnavatelé přijmout, aby měli kontrolu nad riziky, která pro pracovníky představují nebezpečné látky.

 • Na prvních místech v hierarchii opatření jsou odstranění a nahrazení. Kde je to možné, odstraňte používání nebezpečných látek změnou postupu nebo produktu, v nichž se tato látka používá.
 • Pokud odstranění není možné, nahraďte nebezpečnou látku látkou bezpečnou nebo méně nebezpečnou.
 • Pokud látku nebo proces není možné odstranit nebo nahradit, lze expozici zabránit nebo omezit prostřednictvím technických a organizačních řešení. Může se například jednat o kontrolu emisí u zdroje (uzavřený systém nebo místní odvětrávání) nebo snížení počtu pracovníků vystavených nebezpečným látkám, zkrácení doby a omezení intenzity expozice.
 • Podle zákona je použití osobních ochranných prostředků (OOP) poslední možností, pokud expozici nelze odpovídajícím způsobem kontrolovat jinými prostředky.

Více informací:

Dobrá komunikace

Pracovníci by pro zajištění své bezpečnosti měli být neustále informováni:

 • o zjištěních vyplývajících z hodnocení rizik prováděných zaměstnavatelem,
 • o rizicích, jimž jsou vystaveni, a jak jimi mohou být postiženi,
 • o tom, co mají dělat, aby zajistili bezpečnost sobě i ostatním,
 • o tom, jak zkontrolovat a rozpoznat, že něco není v pořádku,
 • o tom, komu by měli všechny problémy hlásit,
 • o výsledcích monitorování expozice nebo sledování zdravotního dohledu,
 • o preventivních opatřeních v případě údržby,
 • o první pomoci a nouzových postupech.

Přečtěte si Elektronická fakta agentury EU-OSHA o nebezpečných látkách a úspěšné komunikaci na pracovišti.

Limitní hodnoty expozice na pracovišti

Pro řadu nebezpečných látek stanovila EU a členské státy limitní hodnoty expozice na pracovišti, které je potřeba dodržovat.
V evropských směrnicích o BOZP jsou též stanoveny závazné (což znamená, že musejí být splněny) a orientační (pro orientaci, co by mělo být dosaženo) limitní hodnoty expozice na pracovišti pro nebezpečné látky. Limitní hodnoty expozice na pracovišti pro nebezpečné látky jsou důležité informace pro hodnocení a řízení rizik. Většina členských států EU zavádí své vlastní vnitrostátní limitní hodnoty a obvykle do nich zahrnují více látek než směrnice EU. Limitní hodnoty expozice však byly stanoveny pouze pro omezený počet látek, které se v současnosti na pracovišti používají.

Karcinogeny

Mnohé nebezpečné látky, jimž mohou být pracovníci vystaveni, jsou klasifikovány jako karcinogeny. Některé vznikají v rámci pracovních procesů samotných.

V Evropské unii existují konkrétní ustanovení o ochraně pracovníků. Podle směrnice o karcinogenech musí zaměstnavatelé posoudit a odstranit nebo minimalizovat expozici karcinogenům nebo mutagenům. Kromě použití hierarchie preventivních opatření:

 • Nahradí karcinogen nebo mutagen, je-li to technicky možné, látkou, směsí nebo procesem, které nejsou nebezpečné nebo jsou méně nebezpečné.
 • Není-li to možné, je třeba zajistit, pokud je to technické možné, aby výroba a používání probíhala v uzavřeném systému.
 • Není-li uzavřený systém technicky možný, sníží zaměstnavatelé expozici na co nejnižší technicky možnou úroveň, přičemž omezí množství a udrží počet vystavených pracovníků na co nejnižší úrovni.

Musejí také:

 • vymezit rizikové prostory a použít vhodné výstražné a bezpečnostní značky,
 • navrhnout pracovní postupy tak, aby bylo uvolňování těchto látek minimalizováno,
 • odvádět karcinogeny nebo mutageny u zdroje, avšak šetrně k životnímu prostředí,
 • používat vhodné postupy pro měření (zvláště pro včasné odhalení nadměrné expozice v důsledku nepředvídatelné události nebo nehody),
 • používat osobní ochranné prostředky, pokud opatření kolektivní ochrany nepostačují,
 • zajišťovat hygienická opatření (pravidelný úklid),
 • vypracovat plány pro případ nouze,
 • používat uzavřené a zřetelně a viditelně označené nádoby pro skladování, manipulaci, přepravu a nakládání s odpady.

Mají rovněž zvláštní požadavky, pokud jde o informování pracovníků a orgánů, a musí vést záznamy o pracovnících vystavených těmto látkám, o výsledcích měření a zdravotního dohledu.

Články na OSHwiki: Azbest, Respirabilní krystalický oxid křemičitý

Navštivte oddíl věnovaný nádorovým onemocněním souvisejícím s prací.

Více informací o plánu týkajícím se karcinogenů

Právní záruky

Každý, kdo je zapojený do kontroly nebezpečných látek na pracovišti, musí znát legislativní rámec zahrnující nebezpečné látky v EU.

Právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mají za cíl chránit pracovníky na pracovišti před bezpečnostními a zdravotními riziky obecně a před nebezpečnými látkami (např. směrnice o chemických činitelích, směrnice o karcinogenech a směrnice o mezních hodnotách). Zaměstnavatelé musejí provádět hodnocení všech bezpečnostních a zdravotních rizik na pracovišti, včetně rizik vyplývajících z nebezpečných látek, a stanovit vhodná ochranná a preventivní opatření. Zde naleznete shrnutí příslušných právních předpisů EU.

Cílem je zajistit, aby rizika byla řešena u zdroje a aby se kolektivní opatření, tj. opatření, která chrání systematicky skupinu pracovníků, stala nejvyšší prioritou.

Nařízení REACHCLP vyžadují, aby výrobci a dodavatelé chemických látek zajišťovali, že budou poskytována standardizovaná bezpečnostní označení, výstražné symboly nebezpečnosti a bezpečnostní listy. Ty obsahují informace o vlastnostech látek a nebezpečích s nimi spojených a pokyny k jejich uchovávání, manipulaci s nimi a předcházení rizikům. Jiná nařízení a pokyny se vztahují na specifické aspekty, jako je výroba, dodávky, přeprava a označování nebezpečných látek, a ty se často týkají i pracoviště.

Právní předpisy EU v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se začleňují do vnitrostátních právních předpisů, ale členské státy jsou zároveň oprávněny přidat dodatečná nebo přísnější opatření na ochranu pracovníků. Je proto důležité, aby si podniky v každé zemi ověřily zvláštní právní předpisy.

Zjistěte více ohledně: