Bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků na zelených pracovních místech

Image
Green Jobs. Two workers wearing personal protection equipment

EU se intenzivně snaží o dosažení rovnováhy mezi hospodářským růstem a potřebou chránit životní prostředí a vytyčila si náročné cíle pro snížení emisí skleníkových plynů, zvýšení energetické účinnosti, podporu obnovitelné energie a snížení množství odpadu.

Díky tomu vznikla rozsáhlá řada zelených pracovních míst – pracovních míst, která přispívají k ochraně životního prostředí nebo k jeho návratu do původního stavu. Pokud však tato pracovní místa mají být skutečně udržitelná, musíme zajistit, aby poskytovala bezpečné, zdravé a důstojné pracovní podmínky. Zelená pracovní místa musí být dobrá pro pracovníky i pro životní prostředí.

Co to jsou zelená pracovní místa?

Mezi zelená pracovní místa patří celá řada různých pracovních míst v různých odvětvích s rozmanitými pracovními silami. Pro tento výraz existuje mnoho různých definic, například definice Programu OSN pro životní prostředí, Evropské komise nebo Eurostatu. Zelená pracovní místa lze však chápat jako pracovní místa, která určitým způsobem přispívají k zachování nebo obnově životního prostředí. Mohou zahrnovat pracovní místa, která pomáhají chránit ekosystémy a biologickou rozmanitost nebo snižovat spotřebu energie a surovin nebo snižovat množství odpadu a znečištění. Naším cílem v agentuře EU-OSHA je zvyšovat povědomí o potřebě kvalitní bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na těchto pracovních místech. Aby zelená pracovní místa přispívala ke skutečně inteligentnímu a udržitelnému růstu podporujícímu začlenění a plnila cíle Strategie Evropské komise Evropa 2020, musí poskytovat bezpečné, zdravé a důstojné pracovní podmínky.

Jak „zelené hospodářství“ roste?

Strategie Evropské komise Evropa 2020 zdůrazňuje potřebu, aby růst byl udržitelný a vytvářel hospodářství, které produkuje nízké hladiny uhlíku a je méně náročné na zdroje. Aby tomu napomohla, vytyčila si EU cíle pro snížení emisí skleníkových plynů, zvýšení podílu obnovitelných zdrojů při uspokojování energetických potřeb Evropy a zvýšení energetické účinnosti. Výsledkem splnění těchto cílů bude rychlý růst „zeleného hospodářství“ – například cíl zvýšit obnovitelné energie a energetickou účinnost o 20 % oproti úrovním v roce 1990 povede podle očekávání k více než 1 milionu nových pracovních míst v EU. Solární energie, větrná energie, technologie zpracování biomasy a recyklace odpadů jsou ty oblasti zeleného hospodářství, které zažívají nejrychlejší růst.

Proč je důležité brát na zelených pracovních místech v úvahu BOZP?

Máme tendenci slovo „zelený“ spojovat s bezpečností – ale co je dobré pro životní prostředí, nemusí být nezbytně dobré pro bezpečnost a zdraví pracovníků, kteří jsou na zelených pracovních místech zaměstnáni. V některých případech jsme se už setkali s novými právními předpisy a technologiemi navrženými pro účely ochrany životního prostředí, jejichž výsledkem bylo větší ohrožení pracovníků. Například snížení množství odpadu odváženého na skládky odpadů mělo za následek vyšší nehodovost a nemocnost pracovníků, jejichž pracovní náplní je zpracovávat odpad.

Nové technologie nebo pracovní procesy spojené se zelenými pracovními místy mohou vést k novým nebezpečím, která volají po nových kombinacích kvalifikací, jež by je řešily: „staré“ znalosti o BOZP na ně nelze jen převést. Například při instalaci solárního ohřívače vody je třeba zkombinovat kvalifikaci pokrývače, instalatéra a elektrikáře.

Rychlost, jaká se očekává u růstu zeleného hospodářství, by mohla vést ke kvalifikačním mezerám, přičemž by do procesů, v nichž nebyli vyškoleni, byli zapojeni nezkušení pracovníci, kteří by tudíž ohrožovali svou bezpečnost a zdraví. Může docházet k silnější polarizaci pracovních sil vůči kvalifikacím, kdy by méně kvalifikovaní pracovníci byli tlačeni k přijímání horších pracovních podmínek. Ekonomický a politický tlak by v neposlední řadě mohl vést k přehlížení problematiky BOZP.

Pokud mají být zelená pracovní místa skutečně udržitelná, musíme zajistit, aby byla přínosem pro bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků, jakož i pro životní prostředí. V zeleném hospodářství stejně jako jinde hraje dobrá BOZP důležitou roli při zvyšování konkurenceschopnosti a produktivity. V této rychle se rozvíjející oblasti musíme zajistit, aby to, co je dobré pro životní prostředí, bylo dobré i pro pracovníky.

Co dělá agentura EU-OSHA v zájmu prevence nových a vznikajících rizik pro BOZP na zelených pracovních místech?

Vzhledem k tomu, jak rychle má zelené hospodářství podle všeho růst, je důležité, abychom jakákoli nová nebo vznikající rizika pro BOZP v souvislosti se zelenými pracovními místy předvídali ještě předtím, než se objeví. Proto agentura EU-OSHA vypracovala podrobnou prognostickou studii, která zkoumá, jak se práce na zelených pracovních místech bude pravděpodobně vyvíjet do roku 2020 a jaké budoucí výzvy pro BOZP to může přinést. Studie určila několik možných budoucích scénářů vývoje v zelených technologiích za různých hospodářských a sociálních podmínek. Cílem je přilákat pozornost k potenciálním rizikům BOZP v této oblasti a zejména poskytnout politickým činitelům EU nástroje, které jim pomohou utvářet pracovní místa zítřka, a zajistit, aby evropští pracovníci byli stále v bezpečí a byli zdraví.

Přečtěte si více informací na tato témata:

Prognostická zpráva o BOZP na zelených pracovních místech

Shrnutí zprávy a scénářů

Animované filmy o nových a vznikajících rizicích pro BOZP ve scénářích

Praktické informace o BOZP na zelených pracovních místech

Agentura EU-OSHA se hlouběji zabývala i problematikou BOZP spojenou se specifickými oblastmi zelené technologie, na které upozornila prognostická studie, například malými aplikacemi pro solární energii, zelenými stavbami nebo větrnou energií.

Zjistěte více:

Jsou k dispozici i kontrolní seznamy, které pomohou při identifikaci potenciálních nebezpečí pro bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků spojených s těmito zelenými technologiemi a poskytnou příklady preventivních opatření. Tyto kontrolní seznamy lze použít na podporu procesu hodnocení rizik na pracovišti: