CLP – klasifikace, označování a balení látek a směsí

Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (nařízení CLP) slaďuje předchozí právní předpisy EU se systémem GHS (globálně harmonizovaným systémem klasifikace a označování chemických látek), což je systém Organizace spojených národů pro identifikaci nebezpečných látek a informování uživatelů o těchto nebezpečích. Souvisí také s právními předpisy, které se týkají nařízení REACH. Nařízení CLP vstoupilo v platnost dne 20. ledna 2009postupně nahradí klasifikaci a označování podle směrnice o nebezpečných látkách (67/548/EHS) a směrnice o nebezpečných přípravcích (1999/45/ES). Obě směrnice byly zrušeny dne 1. června 2015.

Systém GHS byl přijat mnoha státy po celém světě a dnes se také využívá jako základ pro mezinárodní a vnitrostátní předpisy v oblasti přepravy nebezpečného zboží.

O nebezpečnosti chemických látek informují signální slova a výstražné symboly na štítcích a bezpečnostní listy.

Nové výstražné symboly v červeném rámečku postupně nahrazují známé oranžové symboly nebezpečnosti.

Nové výrazy nahradily staré pojmy:

 • směsi nahradily přípravky,
 • v angličtině slovo „hazardous“ nahradilo původní „dangerous“,
 • výstražné symboly nahradily symboly,
 • standardní věty o nebezpečnosti nahradily věty označující riziko,
 • pokyny pro bezpečné zacházení nahradily standardní pokyny pro bezpečné zacházení,
 • signální slova (např. nebezpečí, varování) nahrazují označení nebezpečnosti.

 

Stáhněte si náš plakát leták vysvětlením symbolů nebezpečnosti.

Podívejte se na video Napo ve filmu… Nebezpečí: chemické látky!

© Napo Consortium

Klasifikace

Ve většině případů musí o klasifikaci látky nebo směsi rozhodnout dodavatelé. Tomuto postupu se říká samozařazení.

V některých případech je rozhodnutí o klasifikaci látky přijato na úrovni Společenství, aby bylo zajištěno náležité řízení rizik. Členské státy, výrobci, dovozci a následní uživatelé mohou navrhnout, aby klasifikace a označení látky byly harmonizovány v celé Evropské unii. Informace budou k dispozici i v seznamu klasifikací a označení.

Obvykle se jedná o nejnebezpečnější látky: karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci či látky senzibilizující dýchací cesty, biocidní přípravky nebo přípravky na ochranu rostlin. Všechny dříve harmonizované klasifikace látek podle předchozích právních předpisů (směrnice o nebezpečných látkách) byly převedeny do harmonizované klasifikace podle nařízení CLP. Dodavatelé jsou povinni tuto harmonizovanou klasifikaci a označení používat.

Hlavní body

 • Připravte se na nové štítky a bezpečnostní listy.
 • Vyškolte zaměstnance, aby chápali a rozeznávali informace na nových štítcích.
 • Zkontrolujte, zda je vaše používání dané látky či směsi uvedeno v bezpečnostním listu a není v něm nedoporučeno.
 • Dodržujte pokyny uvedené na nových štítcích a v bezpečnostních listech.
 • Zkontrolujte, zda nedošlo ke změnám v klasifikaci.
 • Vyhodnoťte rizika pro pracovníky a v případě potřeby aktualizujte svá hodnocení rizik na pracovišti.
 • Jestliže jste zaměstnavatel, informujte o těchto změnách své pracovníky.
 • Máte-li jakékoli otázky týkající se nového štítku nebo bezpečnostního listu, obraťte se na svého dodavatele.

Zdroj: GŘ pro zaměstnanost

Webové stránky ECHA o klasifikaci látek a směsí (23 jazyků EU)

Označení na obalu

Dodavatelé musí látku či směs obsaženou v obalu podle nařízení CLP před jejím uvedením na trh označit v případě, že:

 • látka je klasifikována jako nebezpečná,
 • směs obsahuje jednu nebo více látek klasifikovaných jako nebezpečné nad určitou prahovou hodnotou.

Článek z webových stránek OSHwiki o označování chemických látek

Webové stránky ECHA o označování a balení (23 jazyků EU)

Seznam klasifikací a označení

Seznam klasifikací a označení je databáze se základními informacemi o klasifikacích a označeních oznámených a registrovaných látek, které byly přijaty od výrobců a dovozců. Obsahuje i seznam právně závazných harmonizovaných klasifikací (příloha VI nařízení CLP). Databázi zřídila agentura ECHA, která ji také spravuje.

Další informace