Mladí lidé a bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Image
Young people and OSH. Young worker and older working talking

Podle statistických údajů o mladých lidech ve věku 18 až 24 let hrozí větší pravděpodobnost vážného pracovního úrazu než u starších dospělých. Mohou mít špatné pracovní podmínky, což může vést k rozvoji nemocí z povolání ještě v době, kdy jsou mladí, nebo později.

Mladí lidé, kteří jsou na pracovišti noví, mohou postrádat zkušenosti a často nejsou zralí jak fyzicky, tak psychicky. Nemusí brát rizika, jimž čelí, dostatečně vážně. Mezi další faktory, v důsledku kterých jsou mladí lidé více ohroženi, patří:

  • nedostatečné dovednosti a odborná příprava,
  • neznalost ohledně toho, jaká mají práva a jaké povinnosti má jejich zaměstnavatel,
  • nedostatek odvahy ozvat se,
  • skutečnost, že zaměstnavatelé neuznávají, že mladí pracovníci potřebují více chránit.

EU-OSHA sestavuje statistikysleduje rizika pro mladé lidi a podporuje sdílení správné praxe v zájmu jejich ochrany na pracovišti.

Práva a povinnosti zaměstnavatelů

Zaměstnavatel je povinen chránit bezpečnost a zdraví svých zaměstnanců, přičemž by měl věnovat pozornost zejména mladým pracovníkům. Předtím, než mladý člověk nastoupí do práce, musí zaměstnavatel provést hodnocení rizik a zavést opatření na ochranu nového pracovníka.

Mladým pracovníkům by měla být uložena práce, která je pro ně vhodná, a mělo by jim být poskytnuto odpovídající školení a zajištěn příslušný dohled. Zaměstnavatelé by měli podporovat důslednou kulturu bezpečnosti a zapojovat mladé pracovníky do záležitostí bezpečnosti. Pro mladé pracovníky mladší 18 let platí zvláštní pravidla.

Zákonné povinnosti zaměstnavatelů stanoví směrnice Rady 94/33/ES. Tyto povinnosti jsou stanovené v nařízeních jednotlivých členských států. Dobrými zdroji informací jsou vnitrostátní organizace zabývající se problematikou BOZP a odborové svazy.

Přečtěte si informační list pro zaměstnavatele.

Práva a povinnosti mladých pracovníků

Mladí lidé mají právo klást otázky, vyjádřit obavy a odmítnout práci, která není bezpečná.

Zároveň jsou povinni dodržovat zásady BOZP a dbát o vlastní bezpečnost i bezpečnost svých spolupracovníků.

Jestliže jste mladý pracovník a máte nějaký problém, nejdůležitější je se někomu svěřit. Promluvte si se svým nadřízeným, je-li to možné. Pokud ne, obraťte se na zástupce zaměstnanců pro BOZP, zaměstnance pracovnělékařské péče nebo rodiče, zákonného zástupce či spolupracovníka, kterému věříte. Dobrými zdroji informací jsou vnitrostátní organizace zabývající se problematikou BOZP a odborové svazy.

  • Pokud si nejste něčím jisti, ptejte se.
  • Znejte svá práva a zjistěte si, kde hledat pomoc.
  • Seznamte se s riziky a postupy v případě nouze.
  • Neprovádějte žádné úkoly bez školení – a dodržujte postupy.

Přečtěte si informační list pro mladé pracovníky.

Pomoc pro pedagogy a rodiče

Pedagogové hrají důležitou roli. Jestliže dokážou mladým lidem vysvětlit, co je to prevence rizik, a pěstovat v nich dobrý přístup k této prevenci již od raného věku, pomohou jim zajistit bezpečí po celý život.

Pomocí oblíbené postavičky Napa vytvořila agentura EU-OSHA sérii souborů vzdělávacích nástrojů týkajících se BOZP, jejichž účelem je představit témata BOZP žákům základních škol výchovným, přesto však zábavným a nápaditým způsobem pomocí videí s Napem a tvůrčích aktivit.

Pedagogové zapojení do organizace odborného vzdělávání nebo stáží pro studenty by si měli ověřit, jaká opatření pro BOZP mají zaměstnavatelé zavedena.

Více informací o začleňování BOZP do vzdělávání

Rodiče mohou mladé lidi podporovat tím, že zajistí, aby věděli, jaká mají práva a povinnosti. Rodiče mohou pomoci také tím, že s nimi budou o práci, škole a BOZP mluvit.

Přečtěte si informační list pro rodiče.