Slovníček

(

(muskuloskeletální) poruchy dolních končetin související s prací

poruchy postihující dolní končetiny, zejména kyčle, kolena a chodidla, které jsou způsobeny nebo zhoršeny zejména prací a dopady prostředí, ve kterém je práce vykonávána

(muskuloskeletální) poruchy horních končetin související s prací

poruchy postihující krk, ramena, paže, ruce, zápěstí a prsty, které způsobují bolest, nepříjemné pocity, necitlivost a brnění a které jsou způsobeny nebo zhoršeny zejména prací a dopady prostředí, ve kterém je práce vykonávána

a

akutní muskuloskeletální poruchy

rychlý nástup zdravotních obtíží krátkodobého charakteru v důsledku vystavení rizikovým faktorům, které se podílejí na vzniku muskuloskeletálních poruch; akutní zdravotní dopad může být také popsán jako účinek s krátkodobým trváním

c

chronické muskuloskeletální poruchy

zdravotní obtíže střednědobého až dlouhodobého charakteru v důsledku vystavení rizikovým faktorům, které se podílejí na vzniku muskuloskeletálních poruch; chronický zdravotní dopad může být také popsán jako účinek s dlouhodobým trváním nebo onemocnění s dlouhou latencí

d

dynamická poloha

pozice těla, k nimž dochází, když se tělo a/nebo končetiny hýbe/hýbou, například při chůzi

dynamické sezení nebo sezení v pohybu

pohybování se či změny poloh při sezení

f

fyzické nebo biomechanické

pracovní polohy a pohyby mohou být škodlivé v důsledku opakování, doby trvání nebo intenzity; mezi rizikové fyzické faktory patří například: těžká fyzická práce (fyzická námaha), zvedání těžkých břemen, nepřirozené polohy, dlouhotrvající pracovní úkoly, dlouhé sezení nebo stání a pracovní úkoly, které musí být prováděny opakovaně nebo s velkou přesností

g

genderově citlivé hodnocení rizik

začleňuje genderové otázky do hodnocení rizik na pracovišti

H

Hodnocení rizik

Hodnocení rizik je proces posouzení rizik pro bezpečnost a zdraví pracovníků, jež vznikají v důsledku nebezpečí na pracovišti. Zahrnuje systematické zkoumání všech aspektů a zvažují se v rámci něj tyto otázky:co by mohlo být příčinou poškození zdraví nebo újmy;zda je možné nebezpečí zamezit, a, pokud nikoli;jaká preventivní či ochranná opatření jsou nebo by měla být přijata, aby bylo možné mít rizika pod kontrolou.

h

hodnocení rizik zohledňující rozmanitost

hodnocení, které bere v úvahu rozmanitost pracovníků při posuzování a řízení rizik souvisejících s prací

i

individuální a osobní

rizikovými faktory z hlediska muskuloskeletálních poruch mohou v případě nedostatečného řízení rizik být také věk, pohlaví, výška, délka paží, fyzická kapacita, anamnéza a nedostatek znalostí o pracovních a bezpečnostních postupech

m

mapování rizik

mapa rizik zachycuje problémy týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti při práci; tyto problémy mají za následek onemocnění, poranění nebo stres pracovníků

mapování těla

mapa těla je obrázek zachycující části těla pracovníka, které jsou v důsledku jeho práce vystaveny bolesti, nemoci anebo stresu

muskuloskeletální poruchy související s prací

muskuloskeletální poruchy související s prací poškození tělesných struktur, jako jsou svaly, klouby, šlachy, vazy, nervy, kosti a lokalizovaný systém krevního oběhu, které je způsobeno nebo zhoršeno zejména prací a dopady prostředí, ve kterém je práce vykonávána

n

návrat do práce

návrat do práce je koordinované úsilí, jehož cílem je zajistit, aby si pracovníci udrželi místo a neodcházeli předčasně z trhu práce; zahrnuje všechny postupy a opatření, které mají chránit a podporovat zdraví a práceschopnost pracovníků a usnadňovat reintegraci pracovníků se sníženou pracovní schopností v důsledku úrazu nebo nemoci na pracovišti

nebezpečí

potenciálně škodlivá fyzická událost, jev nebo lidská činnost, které mohou způsobit ztráty na životech nebo zranění, škodu na majetku, sociální a hospodářský rozvrat nebo poškození životního prostředí

N

Nepřítomnost v práci

Neplánované absence (někdy opakované během určitého období) v době, kdy by daná osoba měla pracovat

o

organizační

na míru náročnosti fyzické práce má vliv to, jak je práce organizována, pokud jde o počet po sobě jdoucích pracovních hodin, příležitostí k přestávkám, tempo práce a různorodost pracovních úkolů

p

poloha

pozice hlavy, těla a končetin; aktivní poloha vyžaduje koordinovanou činnost řady svalů a struktur těla; aktivní polohy mohou být statické nebo dynamické

potíže v bederní oblasti související s prací

Muskuloskeletální poruchy postihující bederní oblast páteře zahrnují problémy s meziobratlovými ploténkami a svaly a poranění měkkých tkání

předčasný odchod / odchod do důchodu

předčasný odchod z práce / předčasný odchod do důchodu ze zdravotních důvodů je situace, kdy někdo opustí svou práci před dosažením obvyklého věku pro ukončení práce (odchodu do důchodu) kvůli svému zdraví

prezentismus

rozhodnutí zaměstnance přijít do práce navzdory nemoci, která by ospravedlnila jeho absenci, v důsledku čehož provádí svou práci za neoptimálních podmínek

psychosociální

nadměrné pracovní vytížení a vysoká intenzita práce mohou zvýšit úroveň stresu, jemuž je pracovník vystaven, což zase může zvýšit svalové napětí a citlivost z hlediska vnímání bolesti; riziko vzniku muskuloskeletálních poruch může rovněž zvýšit nedostatek kontroly nad pracovními úkoly nebo způsobem či tempem jejich provádění i chybějící podpora ze strany kolegů a vedení; je tomu tak proto, že pokud se pracovníci na pracovišti cítí vystaveni příliš velkému tlaku, brání jim to v přijímání řádných preventivních opatření nebo v uplatňování bezpečných pracovních poloh a postupů; psychosociální faktory se tak stávají rizikovými faktory z hlediska muskuloskeletálních poruch

P

Práceschopnost

Odráží rovnováhu mezi pracovními požadavky a individuální (osobní) kapacitou, například co se týče typu práce, pracovní zátěže, organizace práce, zdraví, dovedností, hodnot, postojů a motivace

r

rehabilitace

proces obnovení optimálních fyzických, smyslových, intelektuálních, psychologických a sociálních funkcí pacienta

rizikové faktory z hlediska muskuloskeletálních poruch

na vzniku muskuloskeletálních poruch se mohou podílet různé skupiny faktorů, včetně fyzických a biomechanických faktorů, organizačních a psychosociálních faktorů a individuálních a osobních faktorů

R

Rizika

Riziko je – větší či menší – pravděpodobnost, že někomu bude způsobena újma.

s

sedavá práce

práce, při níž po většinu pracovního času nebo nepřetržitě po dlouhou dobu sedíte

statická svalová zátěž

úsilí, které vykonávají svaly k udržení určité pozice, aniž by se hýbaly, například držení natažené ruky bez pohybu nebo nehybné stání či sezení v jedné poloze

S

Statische Körperhaltung

Eine statische Haltung liegt vor, wenn wir eine Position über einen längeren Zeitraum halten. Beispiele hierfür sind Arbeiten mit erhobenen Armen, Stehen, Sitzen oder Knien.

v

včasné opatření

přijetí opatření – jako je poskytování profesionální podpory, urychlené odkázání na odborníka a rychlé stanovení diagnózy, úprava pracovního prostředí – co nejdříve po zaznamenání prvních příznaků; to výrazně zmírňuje riziko, že pracovník bude dlouhodobě nepřítomen v práci; včasné opatření může omezit nepřítomnost v práci a vést ke skutečným úsporám v národních systémech zdravotní péče a sociálního zabezpečení