Digitalizace práce

© IStockphoto / ismagilov

Digitalizace rychle mění svět práce a vyžaduje nová a aktualizovaná řešení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Cílem výzkumného programu agentury EU-OSHA je poskytnout tvůrcům politik, výzkumným pracovníkům a pracovištím spolehlivé informace o potenciálních dopadech digitalizace na BOZP, aby mohli přijímat včasná a účinná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků.

Nástup technologií, jako jsou umělá inteligence (UI), data velkého objemu, kolaborativní robotika, internet věcí, algoritmy, digitální pracovní platformy, a zároveň významný nárůst počtu obyvatel pracujících na dálku přináší příležitosti pro pracovníky a zaměstnavatele, ale také nové výzvy a rizika pro BOZP. Řešení problémů a maximalizace příležitostí závisí na tom, jak jsou technologie používány, řízeny a regulovány v kontextu sociálních, politických a ekonomických trendů.

V návaznosti na svou výhledovou studii o digitalizaci a BOZP realizuje agentura EU-OSHA výzkumný projekt „přehled o BOZP“ (2020–2023), jehož cílem je poskytnout podrobné informace pro politiku, prevenci a praxi v souvislosti s výzvami a příležitostmi digitalizace v kontextu BOZP.

Zaměřuje se na následující oblasti:

Pokročilá robotika a umělá inteligence

Systémy založené na umělé inteligenci a pokročilé robotice mění způsob navrhování a provádění lidské práce. Takové systémy, které jsou buď zabudované (například robotika), nebo nezabudované (například inteligentní aplikace), jsou schopny provádět činnosti – s určitým stupněm autonomie – k plnění fyzických nebo kognitivních úkolů a dosahování konkrétních cílů.

To má významné pozitivní důsledky nejen pro produktivitu podniků, ale také pro BOZP. Pracovníci se například mohou zbavit nebezpečných prostředí a úkolů a může být optimalizována pracovní zátěž. Takové systémy mohou vykonávat vysoce rizikové nebo mechanické, jednotvárné úkoly, které jsou spojeny s řadou tradičních i nově vznikajících rizik BOZP, a přenechat pracovníkům úkoly s nízkým rizikem a produktivní nebo dokonce tvůrčí náplň práce.

Nicméně v souvislosti s používáním těchto systémů založených na umělé inteligenci na pracovišti existuje řada problémů v oblasti BOZP, které vycházejí především z interakce těchto systémů s pracovníky, jako jsou neočekávané kolize, nadměrná závislost apod., ale týkají se také psychosociálních a organizačních aspektů. Tyto problémy je třeba řešit.

Výzkum v této oblasti označuje a rozebírá příležitosti, výzvy a rizika spojená s využíváním pokročilé robotiky a systémů založených na umělé inteligenci pro automatizaci úkolů, a to jak fyzických, tak kognitivních, a zdůrazňuje řadu dalších otázek včetně interakce mezi člověkem a strojem a důvěry.

Viz hlavní zprávy a související publikace

Řízení pracovníků pomocí umělé inteligence

Umělá inteligence a digitální technologie daly vzniknout novým formám řízení pracovníků. Na rozdíl od dřívějších forem řízení, které se do značné míry spoléhaly na lidské nadřízené, řízení pracovníků pomocí umělé inteligence využívá nové systémy a nástroje řízení, které shromažďují údaje o chování pracovníků v reálném čase z různých zdrojů s cílem informovat vedení a podporovat automatizovaná nebo poloautomatizovaná rozhodnutí založená na algoritmech nebo pokročilejších formách umělé inteligence.

Výzkum v této oblasti označuje a rozebírá příležitosti, které tyto nové systémy poskytují pro řízení založené na umělé inteligenci, neboť mohou podpořit rozhodnutí zaměřená na zlepšení BOZP na pracovišti, pokud jsou vytvářeny a zaváděny transparentním způsobem a pracovníci jsou informováni a mohou se k nim vyjádřit.

Výzkum také mapuje a rozebírá právní, regulační a etické problémy a rizika, jakož i otázky soukromí a obavy související s BOZP, zejména z hlediska psychosociálních rizikových faktorů, které tyto nové formy monitorování a řízení pracovníků rovněž vyvolávají.

Viz hlavní zprávy a související publikace

Práce prostřednictvím digitálních platforem

Práce prostřednictvím digitálních platforem je veškerá placená práce poskytovaná prostřednictvím on-line platformy, na on-line platformě nebo zprostředkovaná on-line platformou, tj. on-line tržištěm fungujícím na digitálních technologiích, které usnadňují sladění poptávky a nabídky práce. Práce poskytovaná prostřednictvím platforem může být velmi různorodá: může zahrnovat složité nebo jednoduché úkoly, kognitivní nebo manuální úkoly a může být poskytována on-line a být zcela virtuální, nebo na místě a být poskytována osobně.

Práce prostřednictvím digitálních platforem přináší pracovní příležitosti pracovníkům v zeměpisných oblastech, kde takové příležitosti chybí, nebo marginalizovaným skupinám pracovníků, ale přináší pracovníkům také řadu výzev a rizik v oblasti BOZP, které je třeba řešit.

Výzkumné projekty v oblasti práce prostřednictvím platforem jsou zaměřeny na:

  • analýzu a diskuzi o příležitostech, výzvách a rizicích platformové práce,
  • mapování typů platformové práce a souvisejících rizik a příležitostí,
  • identifikaci příkladů politik prevence rizik BOZP pro platformové pracovníky a 
  • podporu vývoje praktických nástrojů pro prevenci BOZP.

Viz hlavní zprávy a související publikace

Chytré digitální systémy

S cílem monitorovat a zlepšit BOZP se vyvíjejí nové monitorovací systémy pro bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků, jako jsou aplikace pro chytré telefony, nositelná zařízení, mobilní monitorovací kamery nebo drony, chytré brýle, aplikace založené na IKT a chytré osobní ochranné prostředky. Mohou být použity například k monitorování fyziologického nebo psychického stavu pracovníků, jako je úroveň stresu, únavy, bdělosti a srdečního tepu, jakož i držení těla a pohybu těla, ke sledování polohy pracovníků v nebezpečných oblastech, k poučení pracovníků nebo k upozornění jejich vedoucích pracovníků či dokonce záchranných služeb. Vedle příležitostí pro BOZP existují i obavy, například v souvislosti s ochranou osobních údajů, otázkami vlastnictví, účinností a standardizací.

V této studii hodnotíme jejich důsledky analýzou typů nových monitorovacích systémů (technologií), jejich využití (například pro podporu dodržování BOZP, účinné prosazování nebo školení) a výzev a příležitostí v oblasti BOZP spojených s jejich zavedením a návrhem. Je zde také uveden přehled zdrojů na pracovišti (například kodexy praxe, zásady na úrovni podniku, doporučení, pokyny, protokoly a školení).

Studie se skládá z dokumentární studie, rozhovorů a terénního výzkumu. V roce 2023 bude uspořádán seminář na vysoké úrovni, na kterém budou konsolidována zjištění.

Viz hlavní zprávy a související publikace

Práce na dálku

Práce na dálku je jakýkoli typ pracovního ujednání zahrnující používání digitálních technologií pro práci z domova nebo obecněji mimo prostory zaměstnavatele nebo na pevně určeném místě. Práce na dálku s sebou přináší příležitosti, výzvy a rizika, které je třeba mít na paměti při úvahách o budoucím vývoji, včetně důsledků týkajících se genderu a rozmanitosti pracovní síly a rozdílného dopadu v různých odvětvích a profesích, a dále nové a vznikající technologie, včetně rozšířené reality a virtuální reality, u nichž se očekává, že budou hrát roli při zpřístupňování práce na dálku většímu počtu podniků a pracovníků.

Řada projektů v této oblasti, které rovněž vycházejí z předchozího výzkumu agentury EU-OSHA, mapuje příležitosti, výzvy a rizika práce na dálku a jejich cílem je zvýšit informovanost pracovníků na dálku, zaměstnavatelů a dalších příslušných zúčastněných stran.

Viz hlavní zprávy a související publikace

 

Kampaň agentury EU-OSHA za zdravé pracoviště Bezpečná a zdravá práce v digitálním věku, která proběhne v letech 2023–2025 zvyšuje povědomí o digitalizaci a BOZP a poskytuje další praktické zdroje.