Průzkum expozice evropských pracovníků rizikovým faktorům přispívajícím k rozvoji nádorových onemocnění

Průzkum agentury EU-OSHA týkající se expozice pracovníků rizikovým faktorům přispívajícím k rozvoji nádorových onemocnění v Evropě zjišťuje, jak jsou evropští pracovníci vystaveni vybraným rizikovým faktorům. Tisíce pracovníků v šesti zemích odpovídají na otázky zaměřené na jejich každodenní úkoly, přizpůsobené jejich současnému zaměstnání.

Vzhledem k tomu, že v EU a dalších rozvinutých zemích tvoří nádorová onemocnění podle odhadů 53 % všech úmrtí souvisejících s výkonem povolání, spolehlivé údaje o expozicích na pracovišti týkající se rizikových faktorů přispívajících k rozvoji nádorových onemocnění jsou zásadní jak pro bezpečnost a zdraví pracovníků, tak i pro produktivní a udržitelné hospodářství.

Agentura EU-OSHA provádí průzkum expozice evropských pracovníků rizikovým faktorům přispívajícím k rozvoji nádorových onemocnění s cílem lépe identifikovat rizikové faktory přispívající k rozvoji nádorových onemocnění, které jsou odpovědné za většinu expozic. Tento průzkum rovněž zkoumá nejčastější expoziční situace a počet a charakteristiky pracovníků, kteří jsou vystaveni celé řadě faktorů přispívajících k rozvoji nádorových onemocnění, včetně azbestu, benzenu, chromu, výfukových plynů ze vznětových motorů, niklu, prachu oxidu křemičitého, ultrafialového záření, dřevního prachu a dalších. Cílem tohoto průzkumu je lépe zacílit informační kampaně a preventivní opatření a přispět k tvorbě politik založených na faktech.

Cílem průzkumu je rovněž poskytnout informace, které by mohly přispět k případné aktualizaci právních předpisů EU, aby se zlepšila ochrana před nebezpečnými látkami a bojovalo se proti rakovině jako nemoci z povolání, zejména pokud jde o přípravu možných budoucích návrhů změn směrnice o karcinogenech, mutagenech a látkách toxických pro reprodukci.

Kromě toho se očekává, že tento průzkum přispěje k opatřením v oblasti BOZP v rámci Evropského plánu boje proti rakovině a podpoří jeden z klíčových cílů strategického rámce EU pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období 2021-2027, který se týká zlepšení prevence onemocnění souvisejících s prací, zejména rakoviny.

Přečtěte si přehled projektu nového průzkumu

Fáze průzkumu

2017

Byla dokončena studie proveditelnosti týkající se průzkumu k vyhodnocení expozice pracovníků karcinogenům, která vycházela z úspěšného průzkumu provedeného v Austrálii za použití inovativního nástroje k posouzení hodnot expozice na pracovišti (Occupational Integrated Database Exposure Assessment System, OccIDEAS).

2020

Byly zahájeny přípravné práce na výběru zemí, ve kterých by průzkum byl proveden nejdříve, a na prvních krocích v rámci přípravy metodiky a přizpůsobení australského modelu evropskému kontextu, a to s využitím stejné aplikace jako v australském průzkumu (OccIDEAS).

2021 a 2022

Průzkum byl navržen, upraven a přeložen. Na jaře 2022 byl proveden pilotní test. Průzkum probíhá od září 2022 do ledna 2023 v šesti členských státech EU: Finsku, Francii, Německu, Maďarsku, Irsku a Španělsku. Vyškolení tazatelé budou volat na mobilní telefon téměř 25 000 pracovníků, aby odpověděli na dotazník.

2023 a 2024

Zveřejnění prvních výsledků je plánováno na konec roku 2023. Agentura EU-OSHA rovněž zveřejní zprávu popisující inovativní metodiku. Výsledky průzkumu budou doplněny sekundárními analýzami zahrnujícími hloubkové studie na konkrétní témata. V návaznosti na hodnocení budou přijata rozhodnutí o rozšíření průzkumu na více zemí a o další rizikové faktory.