Průzkum expozice evropských pracovníků rizikovým faktorům přispívajícím k rozvoji nádorových onemocnění

Vzhledem k tomu, že v EU a dalších rozvinutých zemích tvoří nádorová onemocnění podle odhadů 53 % všech úmrtí souvisejících s výkonem povolání, spolehlivé údaje o expozicích na pracovišti týkající se rizikových faktorů přispívajících k rozvoji nádorových onemocnění jsou zásadní jak pro bezpečnost a zdraví pracovníků, tak i pro produktivní a udržitelné hospodářství.

Agentura EU-OSHA plánuje provedení průzkumu expozice evropských pracovníků rizikovým faktorům přispívajícím k rozvoji nádorových onemocnění s cílem lépe identifikovat rizikové faktory přispívající k rozvoji nádorových onemocnění, které jsou odpovědné za většinu expozic. Tento průzkum rovněž zkoumá nejčastější expoziční situace a počet a charakteristiky pracovníků, kteří jsou vystaveni celé řadě faktorů přispívajících k rozvoji nádorových onemocnění, včetně azbestu, benzenu, chromu, výfukových plynů ze vznětových motorů, niklu, prachu oxidu křemičitého, ultrafialového záření, dřevního prachu a dalších. Cílem tohoto průzkumu je lépe zacílit informační kampaně a preventivní opatření a přispět k tvorbě politik založených na faktech.

V roce 2017 byla dokončena studie proveditelnosti týkající se průzkumu k vyhodnocení expozice pracovníků karcinogenům, která vycházela z úspěšného průzkumu provedeného v Austrálii za použití inovativního nástroje k posouzení hodnot expozice na pracovišti (Occupational Integrated Database Exposure Assessment System, OccIDEAS). V roce 2020 byly zahájeny přípravné práce na výběru zemí, ve kterých by průzkum byl proveden nejdříve, a na prvních krocích v rámci přípravy metodologie a úpravy australského modelu podle evropského kontextu, a to s využitím stejné aplikace jako v australském průzkumu (OccIDEAS).

V letech 2021 a 2022 bude výzkum vypracován a realizován, přičemž zveřejnění prvních zjištění je plánováno na rok 2023. V návaznosti na hodnocení provedené v roce 2024 budou přijata rozhodnutí o rozšíření průzkumu na více zemí a o další rizikové faktory.

Share this on: