Průzkum expozice evropských pracovníků rizikovým faktorům přispívajícím k rozvoji nádorových onemocnění

Nádorová onemocnění související s prací jsou jednou z největších výzev v oblasti ochrany zdraví při práci v Evropě. Jedním ze způsobů, jak tento problém řešit, je poskytování aktuálních a spolehlivých údajů o expozici pracovníků rizikům, která mohou vést k nádorovým onemocněním. Agentura EU-OSHA proto provedla průzkum expozice evropských pracovníků rizikovým faktorům přispívajícím k rozvoji nádorových onemocnění.

Cíl průzkumu

Cílem průzkumu je lépe identifikovat rizikové faktory přispívající k rozvoji nádorových onemocnění, které jsou odpovědné za většinu expozic, a poskytnout přesný a komplexní přehled, který může přispět k preventivním opatřením, zvyšování povědomí a tvorbě politik, což v konečném důsledku pomůže v boji proti nádorovým onemocněním z povolání.

Záměrem je zaplnit důležitou informační mezeru, která byla zjištěna během různých přezkumů směrnice o karcinogenech, mutagenech a látkách toxických pro reprodukci.

Průzkum expozice pracovníků se začal připravovat v roce 2020. Od té doby byl vypracován, otestován a proveden na náhodně vybraném vzorku tisíců pracovníků v šesti členských státech EU: v Německu, Irsku, Španělsku, Francii, Maďarsku a Finsku. Dotazníky byly vypracovány za účelem odhadu pravděpodobné expozice pracovníků 24 známým rizikovým faktorům přispívajícím k rozvoji nádorových onemocnění, mezi něž patří průmyslové chemické látky, látky a směsi vznikající při zpracování a fyzikální rizikové faktory.

Dopad průzkumu

Účastníci průzkumu byli v každé zemi náhodně vybráni. Odpovídali na podrobné otázky o úkolech, které absolvovali v práci během posledního pracovního týdne, a o uplatněných preventivních opatřeních. Na základě jejich odpovědí byla automaticky odhadnuta pravděpodobnost expozice rizikovým faktorům přispívajícím k rozvoji nádorových onemocnění pomocí inovativního nástroje nazvaného Occupational Integrated Database Exposure Assessment System (OccIDEAS, Integrovaný systém databází pro posouzení expozice na pracovišti).

Díky informacím z průzkumu může agentura EU-OSHA poskytovat lepší statistické údaje a shromažďovat poznatky pro tvorbu politiky podložené důkazy. Očekává se, že tento průzkum zlepší ochranu před nebezpečnými látkami a pomůže snížit počet případů nádorových onemocnění souvisejících s prací. Může přispět k několika činnostem tím, že:

Shromážděné údaje lze rovněž použít k vývoji a doplňování nástrojů pro sledování BOZP, které jsou veřejně dostupné. Jsou vypracovávány a zveřejňovány zprávy s analýzami a informačními přehledy v zájmu zvyšování dostupnosti informací.

Celkově je průzkum expozice pracovníků důležitým zdrojem dat pro tvůrce politik, výzkumné pracovníky a zprostředkovatele, kteří mohou stanovit priority a přijmout včasná a vhodná opatření ke snížení výskytu nádorových onemocnění souvisejících s prací.

Přehled prvních zjištění průzkumu

První výsledky průzkumu expozice pracovníků identifikovaly mezi 24 analyzovanými rizikovými faktory přispívajícími k rozvoji nádorových onemocnění jako nejčastější pravděpodobné expozice na pracovišti sluneční ultrafialové (UV) záření, emise výfukových plynů ze vznětových motorů, benzen, respirabilní krystalický oxid křemičitý a formaldehyd

Průzkum rovněž poskytl informace o pracovnících s vícenásobnými expozicemi během posledního pracovního týdne, což znamená expozici nejméně dvěma rizikovým faktorům přispívajícím k rozvoji nádorových onemocnění, které nemusí nutně nastat ve stejnou dobu nebo v rámci jednoho pracovního procesu. Z údajů vyplývá, že vícenásobné expozici bylo vystaveno více než 60 % pracovníků v odvětví těžby a dobývání a ve stavebnictví. Z průzkumu vyplynulo, že pracovníci v mikropodnicích nebo malých podnicích (s méně než 50 zaměstnanci) byli 1,3krát více vystaveni jednomu nebo více rizikovým faktorům přispívajícím k rozvoji nádorových onemocnění než pracovníci ve středních nebo velkých podnicích. Agentura EU-OSHA rovněž analyzovala údaje o různých okolnostech expozice jednotlivým rizikovým faktorům. 

Průzkum expozice pracovníků prováděli vyškolení místní tazatelé v období od září 2022 do února 2023 za pomoci telefonického dotazování pomocí počítače. Po dokončení prací v terénu a kontroly kvality bylo pro analýzu k dispozici 24 402 platných rozhovorů. Průzkumu se zúčastnili pracovníci ve věku od 15 let ze všech odvětví hospodářské činnosti v šesti uvedených členských státech EU. Jednalo se o osoby samostatně výdělečně činné a zaměstnance v organizacích všech velikostí. Otázky byly přeloženy z angličtiny do příslušných národních jazyků.