Kritéria účasti

 Lhůta pro podávání přihlášek do soutěže Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště již uplynula.

Jaké druhy správné praxe lze přihlásit?

Do soutěže lze přihlásit jakékoli příklady efektivního řízení stresu při práci a psychosociálních rizik z reálného života. Příklady by měly jasně ukazovat, jak byla na pracovišti uplatněna správná praxe (hypotetické příklady nebudou vzaty v úvahu), a mohou obsahovat důkazy o těchto prvcích:

 • důkladné hodnocení psychosociálních rizik na pracovišti, na které navazují praktické činnosti s cílem předcházet psychosociálním rizikům nebo je snižovat, prováděné za pomoci participačního přístupu,
 • organizační kroky, jejichž cílem je snížit stres při práci, včetně primární (odstranění rizik), sekundární (ochrana pracovníků před riziky, která nelze odstranit) a terciární (pomoc pracovníkům, kteří trpí stresem a psychosociálními obtížemi) úrovně opatření,
 • organizační opatření zaměřená na úlohu vrcholného a středního managementu při tvorbě dobrého psychosociálního pracovního prostředí,
 • uplatňování holistického přístupu k BOZP, včetně hodnocení a řízení psychosociálních rizik a podpory duševního zdraví na pracovišti,
 • vývoj a uplatňování praktických nástrojů pro hodnocení a řízení stresu a psychosociálních rizik na pracovišti.

Co by měl přihlášený příklad správné praxe ukazovat?

Porotci se zaměří na příklady:

 • skutečného a efektivního řízení psychosociálních rizik a stresu při práci,
 • inovativních opatření zaměřených na pracoviště,
 • úspěšného provádění opatření,
 • skutečných a prokazatelných zlepšení v oblasti BOZP,
 • zohlednění různorodosti pracovních sil,
 • efektivní účasti a zapojení zaměstnanců a jejich zástupců,
 • udržitelnosti opatření v čase,
 • přenositelnosti na jiná pracoviště (včetně pracovišť v jiných členských státech a malých a středních podniků),
 • aktuálnosti (dané opatření by mělo být z nedávné doby, nebo by nemělo být známo široké veřejnosti).

Kromě toho by opatření mělo splňovat a v ideálním případě přesahovat požadavky příslušných právních předpisů členského státu, v němž bylo uskutečněno. U opatření zaměřených na jednotlivce, například u odborné přípravy, je třeba také prokázat, jak jsou začleněny do širšího přístupu k řízení psychosociálních rizik při práci.

Příklady správné praxe by neměly být vypracovány výhradně pro obchodní zisk. To se týká výrobků, nástrojů nebo služeb, které jsou nebo by mohly být uváděny na trh.

Kdo se může zúčastnit?

Jsou vítány přihlášky příkladů správné praxe od podniků nebo organizací z členských států EU, kandidátských zemí, potenciálních kandidátských zemí a zemí Evropského sdružení volného obchodu. K těmto podnikům a organizacím patří:

 • jednotlivé podniky,
 • podniky nebo organizace v rámci dodavatelského řetězce výrobků, vybavení nebo personálu,
 • poskytovatelé odborné přípravy a subjekty z oblasti vzdělávání,
 • organizace zaměstnavatelů, profesní sdružení, odbory a nevládní organizace,
 • regionální nebo místní organizace poskytující služby týkající se prevence v oblasti BOZP či pojišťovací služby a ostatní zprostředkovatelské organizace,
 • oficiální partneři kampaně Zdravé pracoviště.

Jak se zúčastnit

Ceny za správnou praxi na vnitrostátní úrovni koordinuje síť kontaktních míst agentury EU-OSHA: https://www.healthy-workplaces.eu/fops. Národní informační centrum BOZP (Focal Point) při ministerstvu práce a sociálních věcí vám poskytne podrobné informace o postupu přihlášení se do soutěže.

Přihlášené příklady správné praxe se nejprve posuzují na vnitrostátní úrovni a národní vítězové jsou poté nominováni na účast v celoevropské soutěži, ve které se rozhodne o celkových vítězích.

Jestliže jste nadnárodní nebo celoevropská organizace a jste oficiálním partnerem kampaně Zdravé pracoviště, můžete podat přihlášku přímo u agentury EU-OSHA. Podrobnosti o postupu, jak se přihlásit do soutěže Ceny za správnou praxi na evropské úrovni, lze získat na adrese gpa [at] healthy-workplaces [dot] eu

Více informací naleznete v letáku Cena za správnou praxi 2014-2015